LUCFI 2016/1

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2016/1
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Šķidrā hēlija piegāde atbilstoši Uzaicinājuma 2.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.

Paredzamais līguma termiņš: 24 mēneši.

CPV kods: 24111000-5.

Lielāka vai vienāda ar 4 000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro

04.01. 2016.

15.01.
2016.
10:00

 1

SIA “AGA”, reģ.Nr.40003 068518
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

15.01.2016.

24 mēneši.

8 500,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:                                             Līguma teksts: