LUCFI 2015/10

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/10
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 82 panta 16.daļas 4.punktam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto
piedāvājumu
 skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma
termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

Czerny-Turner shēmas difrakcijas režģu spektrometrs.

Paredzamais līguma termiņš: 3 mēneši.

CPV kods: 38400000-9.

Starp 4 000 EUR  un 41 999.99 EUR

Šis iepirkums tiek veikts iepirkuma LUCFI 2015/5 vietā, nemainot tehniskās prasības, atbilstoši PIL 82 panta 16.daļas 4.punktam.

1

Horiba Jobin Yvon S.A.S.,
reģ.Nr. FR54837150366
16-18 rue du Canal- 91165 Longjumeau Cedex – France

05.03.2015.

3 mēneši

13 630,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

 

Noslēgtais līgums: