LUCFI 2014/8

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/8
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

Esošās gaisa kondicionēšanas sistēmas papildināšana servera telpā – 324.telpā LU Cietvielu fizikas institūta ēkā Ķengaraga ielā 8, Rīgā.
Paredzamais līguma termiņš: 2 mēneši.
CPV kods: 39717200-3.

Lielāka vai vienāda ar 4000 eiro, bet mazāka par 42000 eiro

14.04. 2014.

28.04.
2014.
10:00

 2

SIA „Ventors”,
reģ.Nr. LV40102027082,
adrese: Stopiņu 20, Rīga, LV-1035

 

20.05.2014.

 2 mēneši

 5129.20

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts:              Līgums:  

 

Informācija par pārējiem piedāvājumiem:  

 

N. p.k.

Pretendents

Piedāvājuma cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un iemesls, kāpēc netika slēgts līgums

1

SIA „Juveko Group”, reģ.Nr. LV40103487966, Maskavas iela 71-19, Rīga, LV-1003

5100.30

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām un ir ar viszemāko cenu, bet pretendents atteicās slēgt līgumu par piedāvāto cenu. Tāpēc līgums tika noslēgts ar nākamo, iepriekš noraidīto, pretendentu.