LU CFI 2014/7

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/7
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

  Gāzu un piederumu piegāde atbilstoši Uzaicinājuma 2.pielikumā
  dotajai tehniskajai specifikācijai.
  Paredzamais līguma termiņš: 12 mēneši.
  CPV kods: 24111000-5.
 

Līdz 3000 eiro šim pirkumam

24.03. 2014.

04.04.
2014.
10:00

 3

SIA “AGA”
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

07.04.2014.

12 mēneši

 2390,20

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts:            

Līguma teksts:    

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītā piedāvājuma cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Woikovski”, reģ.Nr. LV40103424918, Acones 16b, Ulbroka, Stopiņu novads, Rīgas raj., LV-2130

3 485,68

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Elme Messer L”, reģ.Nr. LV40003284675, Aplokciema 3, Rīga, LV-1034

2 428,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.