LUCFI 2014/32

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/32

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija (Komisija), kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma (PIL) 63.panta 1.daļas 2.punkta nosacījumiem un tiek veikts atbilstoši PIL 82 panta 16.daļai.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Uzaicinājuma nosūtīšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

LU CFI lietošanā esošo SIA „AGA” gāzu balonu noma atbilstoši Uzaicinājuma 2.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.

Paredzamais līguma termiņš: 12 mēneši.

Ap
1 500 EUR

15.12. 2014.

22.12.
2014.
10:00

1

SIA „AGA”
reģ.Nr. 4000 3068518, Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

22.12.
2014.

 

12 mēneši

1204,50

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:        

Noslēgtais līgums: