LUCFI 2014/29

 

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/29

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Iespiešanas pakalpojumi.

Paredzamais līguma termiņš: līdz 2014.gada 5.decembrim.

CPV kods: 79810000-5.

Ap 4000 EUR šim pirkumam

13.11. 2014.

25.11.
2014.
10:00

5

 SIA „Radi man” reģ.Nr. LV40103704702 Maskavas iela 250, Rīga, LV-1063

 01.12.2014.

05.12.2014.

2864,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts                             Noslēgtais līgums   

 

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītā piedāvājuma cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

IK „Alfa Solutions”

2 268,75

Piedāvājums neatbilst tehniskajām prasībām.

2

SIA „Ulma”

5 519,00

Piedāvājums atbilst kvalifikācijas un tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „Media Art Ministry”

2 727,40

Pretendents atsauca savu piedāvājumu, jo piedāvājumā bija aritmētiska kļūda.

4

SIA „Zelta rudens”

3 262,00

Piedāvājums atbilst kvalifikācijas un tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.