LUCFI 2014/10/ESF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/10
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 panta 16.d.2.p.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informā-cijas ievie-tošanas datums

Piedāvāju-mu iesnieg-šanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

Patērējamie materiāli krāsnīm.
Paredzamais līguma termiņš: 1 mēnesis.

Ap 1 000

 

 

 

SIA „Keramserviss”

„Tauriņi”,

 Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

29.04.2014.

1 mēnesis

892.28

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Noslēgtais līgums: