LUCFI 2014/1-n

Rezultāti telpu nomai LU CFI 2014/1-n  

 

Neapdzīvojamo telpu 125,4 m2 platībā iznomāšana

1.1. Administratīvā informācija:
Iznomātājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iznomāšana tiek veikta atbilstoši 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” (25.10.2013. redakcijā). Izsoles veids: rakstiska izsole.
1.2. Nomas objekts un pieteikumu iesniegšanas termiņš

Nomas objekts

Informācijas ievietošanas datums

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts iznomā neapdzīvojamās telpas Ķengaraga ielā 8, 1.stāvā.  Paredzēts iznomāt šādas telpas:

Telpas Nr.

Telpas platība, m2

1

80,3

2

10,3

6

3,6

12

15,8

13

15,4

Iznomājamo telpu kopējā platība ir 125,4 m2. Visas telpas ir viens nomas objekts.  Kadastra apzīmējums: 0100 072 0377 001. Nosacītā nomas maksa ir 5,50 EUR/m2 mēnesī. Maksimālais līguma termiņš: 31.12.2016.

10.06. 2014.

26.06.
2014.
14:00

Kontaktpersonas:
par telpu apskati: Raitis Siatkovskais, tālr.67260545, 29459864, fakss: 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv
organizatoriskos jautājumos: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

1.3. Saņemto pieteikumu skaits: 1.
1.4. Pieteikuma iesniedzējs: SIA "Optometrijas centrs",adrese: Elijas iela 17-4, Rīga, LV-1050, reģ.Nr.: LV40003105710.
1.5. Piedāvātā nomas maksa: EUR/m2 mēnesī (bez PVN): 5,76.
1.6. Piešķirtas nomas tiesības: SIA "Optometrijas centrs",adrese: Elijas iela 17-4, Rīga, LV-1050, reģ.Nr.: LV40003105710 par 5,7632 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).

Uzaicinājuma teksts:          Informācija par īpašumu:                 Telpu plāns:               Līguma projekts:                  Pieteikuma veidlapa:          

Noslēgtais nomas līgums: