LU CFI 2012/19/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2012/19/ERAF

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” ietvaros.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”. Konkursu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūras iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 2.

Iepirkuma priekšmets

Informācijas par konkursu ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

Holla mērīšanas iekārtas, izmantojot Van der Pauw metodi ar I-V līknes zīmēšanas iespēju un dažādu mērījumu iespējām piegāde.

CPV kods: 38000000-5.

08.06.2012.

23.07. 2012.
14:00

3

SIA „Labochema Latvija”, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006, reģistrācijas Nr.: LV40003925979

30.08. 2012.

1 mēnesis

19 100,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

          

Konkursa nolikums: