LUCFI 2012/14/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2012/14/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Projekta ID Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) ietvaros.
Iepirkums, tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 panta (10) daļai.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Uzaici-nājumu izsūtīšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas datums

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemša-nas/līguma noslēgšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Būvdarbu autoruzraudzība iepirkumam „Tīrtelpu iekārtošana un ar to saistītā saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcija Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ēkā Rīgā, Ķengaraga ielā 8” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU CFI 2012/11/ERAF)
1.daļa: Autoruzraudzība saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcijai atbilstoši tehniskajam projektam „Saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcija LU CFI ēkā Rīgā, Ķengaraga ielā 8”
Līguma ilgums – 6 mēneši.
CPV kods: 71000000-8 (pakalpojumu kategorija: 12).

600,00

18.05. 2012.

23.05. 2012.

1

SIA „Inženier-projekti videi”

PVN reģ.Nr. LV43603020678

Ozolnieki, Kastaņu iela 6-7, LV-3018

 

25.05. 2012.

6 mēneši

600,00

Būvdarbu autoruzraudzība iepirkumam „Tīrtelpu iekārtošana un ar to saistītā saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcija Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ēkā Rīgā, Ķengaraga ielā 8” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU CFI 2012/11/ERAF)
2.daļa: Autoruzraudzība Tīrtelpu izbūvei atbilstoši tehniskajam projektam „Tīrtelpu iekārtošana ēku 1.korpusā”.
Līguma ilgums – 6 mēneši.
CPV kods: 71000000-8 (pakalpojumu kategorija: 12).

11909,84

18.05. 2012.

23.05. 2012.

1

SIA „AR.4”

PVN reģ.Nr. LV 400036362107

Zemitāna iela 2B, Rīga, LV-1012

 

25.05. 2012.

6 mēneši

11909,84

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv