LUCFI 2013/6

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/6

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu Nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Informatīva materiāla sagatavošana zinātniskam reprezentācijas izdevumam par LU Cietvielu fizikas institūta sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko progresu laika posmā 2003. – 2013.gadi un šī izdevuma iespiešana,
tirāža: latviešu valodā - 500 gab., angļu valodā - 500 gab.

Izpildes termiņš – ne vēlāk kā 20.02.2013.

CPV kods: 79000000-4

No 3 000 līdz 19 999

 

01.02. 2013.

12.02. 2013.
10.00

1

 SIA "Esplanāde",
 Republikas laukums 3-124, Rīga, LV-1010, reģ.Nr. LV40 003134989

 12.02. 2013.

 20.02. 2013.

 8264,46

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts: