LUCFI 2013/24/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/24/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija (turpmāk tekstā: Komisija), kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu Nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0253/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/079 „Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem” realizācijai.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Atomspēka mikroskopa adatu piegāde.

Atomspēka mikroskopa adatām jābūt savietojamām ar izmantojamo Veeco CPII Atomspēka mikroskopu un jāatbilst sekojošai specifikācijai (tipiskajām parametru vērtībām jāiekļaujas norādītajās robežās):

Atomspēka mikroskopa adatas, nekontakta, silīcija, ar Al pārklājumu, daudzums: 50 gab. (piemēram, NanoScience Instruments, AppNano ACTA-50 vai ekvivalentas)

Parametri

Pasūtītāja prasības

spēka konstante k

40 – 45 N/m

rezonanses frekvence f

300 – 400 kHz

garums L

115 – 135 mkm

virsotnes noapaļojuma rādiuss R

<10 nm

Izpildes termiņš – ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. CPV kods: 38519000-6

Šim pirkumam: ap 500

02.09. 2013.

13.09.
2013.
10.00

 1

 SIA "Labochema Latvija",
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006, reģ.Nr. LV40003925979

 16.09.2013.

 1 mēnesis

750,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.: 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts:                   Noslēgtais līgums: