LUCFI 2013/19/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/19/ERAF

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 2.
Iepirkums tiek veikts Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Būvdarbu iepirkums „Grīdas balsta un izvadkanālu caur grīdu izbūve tīrtelpām Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ēkā Rīgā, Ķengaraga ielā 8”.

CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi)

Izpildes termiņš – ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

10 000 – 119 999

07.08.2013.

19.08. 2013.
10.00

 2

SIA „FF”, Staraja Rusas 2/4, Rīga, LV-1048, reģ.Nr.:LV40003670683 

20.08.2013.

 

1 mēnesis 

5 814,97  

Otra pretendenta - SIA „LEVARE”, Akmeņu iela 4, Jēkabpils, LV-5201 piedāvājums tika atzīts par atbilstošu prasībām, bet nebija lētākais (6 991,65 Ls bez PVN)

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv
Papildu būvdarbu iepirkuma Nolikums:              
Rasējums (Nolikuma 2.pielikums) ir pieejams šeit: „Rasējums”     
Būvdarbu apjomi (Nolikuma 3.pielikums) ir pieejami šeit: „Tehniskais-finanšu piedāvājums”:   xls

Būvdarbu līgums: