LU CFI 2013/12

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2013/12

Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.
Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Uzaicinājuma publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Šķidrā hēlija piegāde, tīrība 99.99%, daudzums 170 litri.
Līguma izpildes laiks: līdz 27.05.2013.
CPV kods: 24111300-8.

Ap 1 300

17.04. 2013.

29.04. 2013.
10:00

 1

SIA "AGA"
reģ.Nr.400 03068518

14.05.2013.

27.05.2013.

 1232.50

Kontaktpersonas:        Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts: