Iepirkums LU CFI 2018/12/ERAF

Pētniecības izejmateriālu piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Pētniecības izejmateriālu piegāde", id.Nr. LU CFI 2018/12/ERAF tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fondu līdzfinansētiem projektiem  Nr. 1.1.1.1/16/A/046 "Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos" un Post Doc projektam Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/215 “Jauni nanoizmēru oksīdu materiāli ar upconversion luminiscenci”

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
1.3.1. Pētniecības izejmateriālu piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām: Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro
 
22.03.2018. līdz 05.04.2017. plkst.11:00 9 piedāvājumi no pretendentiem:
 • SIA “ENOLA” Reģ.Nr. 40103049886
 • “Inospectra” LCC Reģ. Nr. LT100009107611
 • SIA “Biotecha Latvia” Reģ.Nr. 40103648320
 • SIA “Mediq Latvija” Reģ.Nr. 40103295181
 • SIA “Saint-Tech” Reģ. Nr. 40103232449
 • SIA “Relakem” Reģ.Nr. 40003275600
 • SIA “Optek” Reģ. Nr. 50103720111
 • SIA “Labochema Latvija” Reģ. Nr. 40003925979
 • SIA “OMNILAB Baltic” Reģ. Nr, 40103299003
 • iepirkuma 1.daļā SIA "Labochema Latvija"
 • iepirkuma 2.daļā "Inospectra" LCC
 • iepirkuma 3.daļā "Inospectra" LCC
 • iepirkuma 5.daļā "Inospectra"LCC
 • iepirkuma 6.daļā "Biotehna Latvia"
 • iepirkuma 7.daļā SIA "Biotehna Latvija"
 • iepirkuma 8.daļā SIA "Saint-Tech"
19.04.2018. 12 mēneši Skatīt pievienoto Noslēguma ziņojumu
Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa - Ķimikālijas I.
Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Optiskie materiāli.
Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Laboratorijas trauki I.
Iepirkuma priekšmeta 4. (ceturtā) daļa – Elektriskie materiāli.
Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa – Vakuuma materiāli.
Iepirkuma priekšmeta 6. (sestā) daļa – Pamatnes.
Iepirkuma priekšmeta 7. (septītā) daļa – Ķimikālijas II.
Iepirkuma priekšmeta 8. (astotā) daļa – Laboratorijas trauki II.
CPV kods: 24320000-3 - Organiskās ķīmijas pamatvielas. Papildus CPV kodi: 24320000-3 - Organiskās ķīmijas pamatvielas; 24325000-8 - Sēra organiskie savienojumi; 24324000-1 - Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām; 24321000-0 – Ogļūdeņraži; 38624000-5 - Optiskie palīglīdzekļi; 38623000-8 - Optiskie filtri; 32562000-0 - Optiskās šķiedras kabeļi; 32561000-3 - Optiskās šķiedras savienojumi; 38437000-7 -  Laboratorijas pipetes un piederumi; 31731000-9 - Elektrotehniskie materiāli; 33793000-5 - Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām.

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Aivars Vembris (tehniskā specifikācija 1.-6.lote) aivars.vembris@cfi.lu.lv;  tālrunis: +371 29213461

Krišjānis Šmits (tehniskā specifikācija 7.-8. Lote) smits@cfi.lu.lv; tālrunis +371 26538386

Ilona Heinrihsone (citi jautājumi), e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums un pielikumi 

Tehniskā specifikācija 

Noslēguma ziņojums 

Līgums Nr.1 

Līgums Nr.2 

Līgums Nr.3 

Līgums Nr.4 

Līgums Nr.5 

Līgums Nr.6 

Līgums Nr.7