LUCFI 2014/4

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/4
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

 

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

Gāzu piegāde atbilstoši Uzaicinājuma 2.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.
Iepirkums ir sadalīts 4 daļās:
1.daļa: Šķidrais slāpeklis (1);
 2.daļa: Šķidrais slāpeklis (2);
 3.daļa: Šķidrais hēlijs;
 4.daļa: Dažādas gāzes un piederumi.
 Paredzamais līguma termiņš: 24 mēneši daļām 1-3 un 12 mēneši daļai 4.
 CPV kods: 24111000-5.

Lielāka vai vienāda ar 4000 euro, bet mazāka par 42000 euro

08.03. 2014.

19.03.
2014.
 10:00

1.daļa
2

SIA “AGA”
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

20.03.2014.

24 mēneši

765,00

2.daļa
2

SIA “AGA”
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

20.03.2014.

24 mēneši

765,00

3.daļa
2

SIA “AGA”
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045

20.03.2014.

24 mēneši

8950,00

4.daļa
2

Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo jāprecizē tehniskās prasības

21.03.2014.

 

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns uzaicinājuma teksts:                      

Noslēgtie līgumi:  1.daļa:    2.daļa:     3.daļa:                          

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Elme Messer L”, reģ.Nr. LV40003284675, Aplokciema 3, Rīga, LV-1034

1

2

3

975,00
975,00
9500,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.