LU CFI 2014/2

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/2                      Neapdzīvojamo telpu 125,4 m2 platībā iznomāšana

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts iznomā neapdzīvojamās telpas Ķengaraga ielā 8, 1.stāvā. 
Paredzēts iznomāt šādas telpas:

Telpas Nr.

Telpas platība, m2

1

80,3

2

10,3

6

3,6

12

15,8

13

15,4

Iznomājamo telpu kopējā platība ir 125,4 m2. Visas telpas ir viens nomas objekts.
Paredzamais līguma termiņš ir 12 mēneši.
CPV kods: 70220000-9

Lielāka vai vienāda ar 4000 euro, bet mazāka par 42000 euro

20.01. 2014.

31.01.
2014.
10:00

 1

SIA „Optometrijas centrs”,
PVN reģ.Nr. LV40003105710, adrese: Elijas 17-4, Rīga, LV-1050 

 31.01. 2014

12 mēneši

8672,40

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns Uzaicinājuma teksts: