Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Darbā pētīto stikla keramiku ilustrācija
Darbā pētīto stikla keramiku ilustrācija

Andris Antuzevičs aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "S-stāvokļa retzemju jonu lokālā struktūra fluorīdos un oksifluorīdu stikla keramikās"

11.12.2017

2017. gada 12. decembrī plkst. 11:00 Fizikas un matemātikas fakultātē Rīgā, Zeļļu ielā 25, 233. auditorijā

Darbā veikta S-stāvokļa retzemju jonu (Gd3+ un Eu2+) lokālās struktūras izpēte ar elektronu paramagnētiskās rezonanses (EPR) spektroskopijas metodi ScF3 un BaY2F8 monokristālos, kā arī oksifluorīdu stiklu keramikās ar MeF2 (Me = Ca, Ba, Sr) kristalītiem.

Dažādās temperatūrās noteiktie gadolīnija EPR spektru parametri ScF3 – kristālā ar negatīvu termiskās izplešanās koeficientu – liecina par paramagnētiskā centra lokālās struktūras pozitīvu izplešanos ar temperatūru. BaY2F8 kristāla Gd3+ centrs ir aprakstāms ar zemas simetrijas EPR spektru parametru komplektu.

S-stāvokļa joniem iebūvējoties oksifluorīdu stiklu keramiku kristāliskajā fāzē, U-veida amorfās fāzes signālu pārklāj intensīva EPR spektru sīkstruktūru ap g = 1,99. Kristāliskās fāzes spektru modelēšanā labu sakritību ar eksperimentu var panākt, izmantojot iespējamos defektu centru parametrus atbilstošajos monokristālos. Stikla keramikās ar eiropiju EPR spektri sniedz informāciju gan par jonu valences stāvokli, gan arī Eu2+ lokālo apkārtni.