Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekti uzsākti
Ieva Siliņa
11.11.2018.

Ir noslēdzies 2018.gadā rīkotais Latvijas Zinātnes padomes izsludinātais fundamentālo un lietišķo pētījumu pirmais projektu konkurss. Šis ir pirmais konkurss kopš 2012. gada, un tas notiek pēc jauniem noteikumiem, ar lielāku finansējumu un būtiski uzlabotu vērtēšanas procedūru, lai nodrošinātu Latvijas virzību uz izcilību zinātnē.

Latvijas Zinātnes padome savā stratēģijā ir definējusi četras pamatvērtības – kvalitāte, neatkarība, atbildība un objektivitāte. Ar šādu domu tika veidots arī jaunais ietvars fundamentālo un lietišķo pētījumu konkursam - dodot zinātniekiem maksimālu brīvību savā zinātniskajā jaunradē un plānošanā, kuru pēc iespējas objektīvi izvērtē starptautiskie eksperti ar lielu pieredzi pētījuma jomā un kuriem nav interešu konflikta.

Šī konkursa ietvaros Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas insitūts iesniedza kopumā 24 projektu pieteikumus, no kuriem 6 pieteikumi tika apstiprināti finansējuma saņemšanai: 5 projekti apstiprināti Dabaszinātņu nozarē un 1 projekts – Inženierzinātņu un tehnoloģiju zinātņu nozaru grupā Materiālzinātnes nozarē. Maksimālais projektu īstenošanas laiks ir 36 mēneši laika periodā 2018. – 2021. Apstiprināto projektu izpildītāju sastāvā ir gan pieredzējušie zinātnieki, gan doktorantūras un bakalaura programmas studenti.

Projektos lielā mērā plānots stiprināt Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta zinātnisko kapacitāti, veidojot zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu, kā arī veidot studiju procesā izmantojamus materiālus. Piemēram, Materiālzinātņu nozares ietvaros īstenotā projekta rezultātā tiks iegūtas jaunas zināšanas materiālzinātnē par luminiscences mehānismiem, kā arī tiks veicināta jaunu perspektīvu dozimetrisko materiālu attīstība. Savukārt cita projekta ietvaros, kas pārstāv Dabaszinātņu nozari, tiks izstrādāta metodika no atkritumiem pašu iegūto nanostrukturēto oglekļa materiālu (vairākslāņu grafēns un ar sārmu aktivētie kokogles, kraft-lignīnu, celulozes rūpnīcas notekūdeņu nogulsņu materiāli) dopēšanai ar slāpekli u.c.

Vairāk informācijas par katru projektu atsevišķi skatīt Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta māja lapā sadaļā Granti

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta, uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās.