Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētniecības virzieni
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.02.2018

Ar retzemju elementiem aktivētu fluorīdu un oksifluorīdu stikla keramiku nanokompozītu sintēze.

Ar retzemju joniem aktivēti materiāli, tai skaitā fluorīdi un oksifluorīdi tiek pētīti jau vairākus gadu desmitus. Balstoties uz šiem pētījumiem, radīti dažādi lāzeri, krāsainie displeji, gaismas avoti. Liela daļa pētījumu veikta tilpuma materiālos. Nedaudzie nanostruktūru pētījumi rāda, ka tām piemīt jaunas, tilpuma materiāliem neraksturīgas īpašības, kuras rod arvien plašāku pielietojumu praksē. Pašreiz laboratorijā apgūta ar retzemju (RE) joniem aktivētu NaREF4 un BaREF4 nanostruktūru sintēze. Līdztekus tiek strādāts pie jaunu, caurspīdīgu oksifluorīdu stikla keramiku ieguves.

Starojuma enerģijas pārneses un relaksācijas mehānismu izpēte aktivētos nanokompozītos ar optiskās spektroskopijas metodēm.

Viens no aktivētu nanokompozītu praktiskiem pielietojumiem saistīts ar to optiskajām īpašībām, tai skaitā ar nanokompozītu luminiscenci. Laboratorijā tiek pētītas sintezēto nanostruktūru fotoluminiscences īpašības, to atkarība no sintēzes un fotoierosmes apstākļiem. Tiek noskaidroti ierosinošā starojuma enerģijas pārneses un relaksācijas procesi, kuru rezultātā rodas luminiscence. Īpaša uzmanība veltīta daudzfotonu procesu izpētei, kuru rezultātā starojums ar mazāku enerģiju (galvenokārt infrasarkanais starojums) var radīt starojumu ar lielāku enerģiju (augšup-pārveidoto luminiscenci spektra redzamajā un pat ultravioletajā apgabalā).

Platzonu materiālu pētniecība.

Laboratorija nodarbojas ar pētījumiem, kas ir saistīti ar gaismas radītiem procesiem un defektu luminiscenci cietas vielas platzonu materiālos, kas ietver III elementu grupas nitrīdus, oksīdus un citus līdzīgus materiālus, iegūstamus gan makroizmēru struktūrās, gan arī dažādos nanoveidojumos. Pētījumu virzieni un mērķi:

  • materiālu spektrālais raksturojums, kas ietver absorbcijas, luminiscences un tās ierosināšanas spektrus un veido materiāla spektrālo pasi;
  • defektu luminiscences mehānismi, defektu struktūra un īpašības materiālos;
  • enerģijas atdeves procesi no pamatvielas defektiem;
  • materiāla izmēru ietekme uz luminiscences procesiem (makromateriāli un 1D, 2D un 3D nanostruktūras);
  • materiālu praktiskais pielietojums UV gaismas dozimetrijā, gāzu sensoros, UV un redzamās gaismas starotājos;
  • izstrādāt jaunus materiālus baltās gaismas starotājiem.

Pētījumu gaitā tiek veikti materiālu spektrālie raksturojumi plašā temperatūru diapazonā (no 8 K līdz 300 K), ietverot absorbcijas/atstarošanās spektru mērījumus diapazonā no 190 nm līdz 1100 nm, fotoluminiscences spektrus (250 nm–1500 nm) un tās ierosmes spektrus, gaismas polarizāciju, kā arī optiski un termiski stimulētās luminiscences mērījumus.

Magnētiskās spektroskopijas grupas galvenie darbības virzieni:

  • Magnētiskās rezonanses spektroskopija (EPR, ODMR);
  • Defektu struktūras un luminiscences mehānismu pētījumi fluorīdu, oksīdu kristālos, oksifluorīdu kompozītmateriālos un šo materiālu pielietojumi.