Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētniecības virzieni
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.02.2018

Rentgenstaru difrakcijas apraksts cietajos šķīdumos uz Na1/2Bi1/2TiO3 bāzes, izmantojot Ritvelda metodi.

Cietajiem šķīdumiem uz Na1/2Bi1/2TiO3 bāzes ir raksturīga komplicēta fāžu diagramma ar izteiktiem fāžu koeksistences apgabaliem un morfotropajām fāžu robežām, kuru identificēšanai rentgenstaru difrakcija ir neaizvietojama. Tādēļ viens no pētniecības virzieniem ir rentgenstaru difrakcijas apraksts, izmantojot Ritvelda metodi. Šādi pētījumi ir svarīgi arī relaksoru stāvoklim raksturīgajiem fāžu koeksistences pētījumiem.

Elektrokaloriskā efekta dabas analīze saistībā ar dažādiem polarizācijas mehānismiem segnetoelektriskajos relaksoros.

Veicot elektrokaloriskā efekta analīzi, tiek pievērsta uzmanība segnetoelektriskajiem relaksoriem, kas ir iekļauti materiālu grupā ar lielām prognozējamām elektrokaloriskā efekta vērtībām. Tas nozīmē, ka šādi materiāli varētu tikt potenciāli piemēroti jaunam pielietojumu virzienam – dzesēšanas iekārtām uz elektrokaloriskā efekta bāzes. Tomēr segnetoelektriskie relaksori ir polāri neviendabīgi un pašlaik nav skaidrs, kādi polarizācijas mehānismi var nodrošināt lielas elektrokaloriskā efekta vērtības. Tādēļ ir svarīga šī efekta dabas izpēte saistībā ar dažādiem polarizācijas mehānismiem minētajos materiālos.

Fāžu diagramma un fāžu pārejas raksturs Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3-Na1-xKxNbO3 cietajos šķīdumos.

Fāžu diagrammas un fāžu pārejas rakstura izpēte Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3-Na1-xKxNbO3 cietajos šķīdumos ir saistīta ar vēlmi atrast jaunus sastāvus, kam būtu raksturīga ar elektrisko lauku inducēta, atgriezeniska fāžu pāreja starp relaksoru un segnetoelektrisko stāvokli. Šāda fāžu pāreja ir saistīta ar lielu inducēto deformāciju un tās izmantošana ir perspektīvs virziens pielietojumiem elektromehāniskos aktuatoros.

Polārās fāzes pētījumi ar SHG Na1/2Bi1/2TiO3 un cietajos šķīdumos uz Na1/2Bi1/2TiO3 bāzes.

Vēl viens pētniecības virziens ir optiskās otrās harmonikas (SHG) pētījumi Na1/2Bi1/2TiO3 un cietajos šķīdumos uz Na1/2Bi1/2TiO3 bāzes. Optiskā otrā harmonika ir jūtīga polāras simetrijas fāzes detektēšanas metode, kas tiek izmantota gan fāžu pārejas detektēšanai, gan pētot fāžu koeksistenci materiālos ar relaksoru dabu. Šādi pētījumi varētu papildināt priekšstatus par Na1/2Bi1/2TiO3 un tā cietajiem šķīdumiem ar vērtīgu informāciju.

Luminiscence ar lantanoīdiem leģētos ABO3 perovskitos.

Nesen uzsākti luminiscences pētījumi ar lantanoīdiem leģētos Na1/2Bi1/2TiO3-SrTiO3-PbTiO3 cietajos šķīdumos, kā arī tīrā Na1/2Bi1/2TiO3. Tie ir saistīti ar luminiscences centru pētīšanu, variējot sastāvu šajā perovskita tipa materiālu grupā, kā arī ar lokālās apkārtnes ietekmes uz luminiscences intensitāti izpēti stāvokļos ar dažādu dielektriskās polarizācijas dabu. Tiek pētīta elektriskā lauka ietekme uz luminiscenci.

Struktūras un dielektrisko īpašību izmaiņas ar 3d elementiem (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) leģētos ABO3 perovskita tipa materiālos.

Ar 3d elementiem (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) leģēto ABO3 perovskita tipa materiālu izpēte tiek veikta šo piedevu ietekmes noteikšanai uz segnetoelektriskā stāvokļa stabilitāti vai relaksoru uzvedību. Pētījumi tiek veikti gan PLZT 8/65/35, gan (Ba1-x, Pbx)O3 keramikā. Pēdējos materiālos aktuāla ir efektu izpēte, ko izsauc 3d-electronu (d5HS konfigurācija) un Pb2+ 6s2 elektronu pāra mijiedarbība. Uzsākta struktūras un īpašību izmaiņu izpēte sastāvam ar ļoti izteiktām relaksoru stāvokļa īpašībām - 0.5SrTiO3 – 0.1PbTiO3 – 0.4Na1/2Bi1/2TiO3, to leģējot ar Mn, Fe, Cu.

Svinu nesaturošu perovskita struktūras segnetoelektrisko materiālu sintēze

Tiek pētītas materiālu grupas uz (K0.5Na0.5)NbO3, (Na0.5Bi0.5)TiO3, BaTiO3, BaMnO3, SrMnO3, BiFeO3, LaSrMnO3 bāzes, īpašu uzmanību pēdējā laikā pievēršot (Na0.5Bi0.5)TiO3. Materiāla ķīmiskā sastāva ietekmes uz elektrofizikālajām īpašībām noteikšanai tiek pievienoti modifikatori un veidoti cietie šķīdumi (leģējot ar monoksīdiem, veidojot bināros vai multikomponentu cietos šķīdumus). Tehnoloģisko faktoru (cietfāzu reakcijas parametru, divpakāpju sintēzes, karstās presēšanas, novirzes no stehiometriska sastāva) ietekme uz segnetokeramikas morfoloģiju un fizikālajām īpašībām; sintēzes un saķepšanas procesu mehānisma un kinētisko parametru pētījumi. Ķīmisko elementu koncentrācijas analīze un mikrostruktūras pētījumi izgatavotajos paraugos

Caurspīdīgas PLZT keramikas iegūšana

Ar karsto presi tiek iegūta caurspīdīga (Pb,La)(Zr,Ti)O3 keramika, kas modificēta ar 3d elementiem (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) fizikālo īpašību un struktūras pētījumiem, kā arī ar lantanoīdiem ar elektrisko lauku vadāmas luminiscences pētījumiem.

Komplekso svinu saturošo savienojumu ar ķīmisko formulu PbB’1/2B’’1/2O3 sintēze

Savienojumu ar ķīmisko formulu PbB’1/2B’’1/2O3 (kur B’=Sc+3, Lu+3, Yb+3, Tm+3; B’’= Nb+5, Ta+5) un PbB’1/3B”2/3O3, (kur B’=Mg+2, Zn+2, Ni+2, Cd+2, B”- Nb+5, Ta+5) izgatavošana. Švarca metodes pielietošana sintēzē.