Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Laboratorijas sasniegumi laika posmā 2010. - 2017.
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.02.2018

Pirmo reizi ir izgatavota un pētīta jauna segnetoelektrisko relaksoru sistēma Na1/2Bi1/2TiO3-SrTiO3- PbTiO3 ar plašāko līdz šim zināmo relaksoru īpašību diapazonu:

 • iegūtas augstas elektrokaloriskā efekta vērtības sastāviem ar vāju relaksoru stāvokļa stabilitāti ar lauku inducētās fāžu pārejas rajonā;
 • analizēts sakars starp lokālās enerģijas reljefu un segnetoelektriskā stāvokļa stabilitāti no vienas puses un relaksoru stāvokļa veidošanos no otras;
 • gūti jauni priekšstati par relaksācijas laiku sadalījumu un tā atkarību no temperatūras Fogela-Fulčera likuma vietā;
 • veikts Bērnsa temperatūras novērtējums.

Precizēta fāžu diagramma Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3 cietajos šķīdumos virs morfotropās fāžu robežas:

 • izšķirti trīs koncentrāciju apgabali ar dažādu fāžu pāreju raksturu;
 • konstatēta augsta tetragonalitāte, pieaugot Na1/2Bi1/2TiO3 koncentrācijai;
 • veiktie pētījumi sniedz ieguldījumu fāžu pāreju interpretācijā tīrā Na1/2Bi1/2TiO3.

Veikts rentgenstaru difrakcijas apraksts Na1/2Bi1/2TiO3-CaTiO3 cietajos šķīdumos, izmantojot Ritvelda metodi. Atrasta korelācija starp struktūras un dielektrisko īpašību izmaiņām.

Atrasta korelācija starp elektrokalorisko efektu un dielektrisko polarizāciju segnetoelektriskajiem relaksoriem segnetoelektriskajā fāzē. Aplūkoti mehānismi, kas var izskaidrot elektrokaloriskā efekta atkarību no elektriskā lauka relaksoru stāvoklī.

Noteikta fāžu diagramma un fāžu pārejas raksturs Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3-Na1-xKxNbO3 cietajos šķīdumos. Noskaidrots, ka morfotropai fāžu robežai nav speciāla loma fāžu pārejas temperatūras samazināšanā, pievienojot niobātus, kas ļauj ievērojami paplašināt materiālu grupu ar lielām ar lauku inducētas deformācijas vērtībām, kas varētu būt perspektīvi elektromehāniskiem pielietojumiem.

Konstatēts, ka Mn, Fe, Co un Cu (Me) piedevu ievadīšana relaxor tipa PLZT8/65/35 keramikā būtiski izmaina materiāla struktūru un īpašības. Tika analizētas polarizācijas mehānismu izmaiņas stipros, un vājos elektriskos laukos. Attiecīgi, tika analizēta polarizācijas histerēzes cilpu P(E) uzvedība un kompleksās dielektriskās caurlaidības temperatūras, frekvences un laika atkarības (novecošanās efekti).

Relaksoru uzvedība tiek būtiski izmainīta: 3d ievadīšana PLZT8/65/35 keramikā izmaina novecošanās amplitūdu un dispersijas dziļumu. Minētās izmaiņas tiek saistītas ar vairāku konkurējošu faktoru un mehānismu iesaisti:

 1. Jana Tellera (Jahn Teller) efektu, kurš izsauc e'(T) maksimuma temperatūras Tme un paliekošās polarizācijas pieaugumu;
 2. Polāro nanoapgabalu koncentrācijas un tilpuma pieaugumu;
 3. Debaja tipa, Maxwell-Wagner, kā arī 1/wn tipa (w =2pf ir leņķiskā frekvence) dispersiju un attiecīgo mikromehānismu klātbūtni un konkurenci pie tām vai citām dopantu koncentrācijām, temperatūrām, frekvencēm;
 4. A (Pb, La) un skābekļa apakšrežģu vakanču, VA un Vo, attiecīgi, koncentrāciju izmaiņām, kur būtiska loma ir Me2+-Vo tipa dipoliem (Debaja tipa relaksācijā), kā arī VO loma telpas lādiņu veidošanā un kā F-centrs

Konstatēta raksturīga mikrostruktūra ar bimodālu graudu izmēru sadalījumu cietajos šķīdumos uz NBT bāzes, kas ir saistīta ar anomālo graudu augšanas mehānismu. Noskaidrota Bi nestehiometrijas loma šī mehānisma ietekmes samazināšanai. Konstatēts, ka NBT veidošanas iespējas ar Bi nestehiometriju ir stipri ierobežotas, Bi pārpalikumam veidojot šķidro fāzi uz graudu robežām. Lantanīdi (Er, Yb) efektīvi izspiež Bi no perovskita režģa A-pozīcijām.

Uzlabota bezsvina segnetoelektriskā keramikas uz kālija nātrija niobāta cietā šķīduma bāzes izgatavošanas tehnoloģija. Nodrošināta blīvas keramikas iegūšana, par saķepšanu veicinošām piedevām izmantojot dažādus oksīdus. Mangāna dioksīda MnO2 pievienošana ne tikai veicina parauga sablīvēšanos, bet arī uzlabo dielektriskās, segnetoelektriskās un pjezoelektriskās īpašības.