Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Laboratorijas sasniegumi laika posmā 2003. – 2016.
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.10.2017

Viens no svarīgākajiem RFL darbības rezultātiem ir nepāra-nepāra kodola 194Ir līmeņu shēmas izstrāde, izmantojot (n,γ) un (d,p) reakcijas datus. Šis ir vissmagākais A~190 apgabala kodols, kura zemāko enerģētisko stāvokļu klasifikācijai varēja izmantot vidējā lauka Nilsona potenciāla viendaļiņu orbītas. Darbs veikts sadarbībā ar kolēģiem no ILL reaktora (Grenoble, Francija) un Minhenes tandēmpaātrinātāja (Vācija). Uz RFL izstrādātās 194Ir līmeņu shēmas pamata vēlāk tika atklāts jauns U(6/12)U(6/4) kodolu supersimetrijas kvartets.

Tāpat, sadarbojoties ar citu kodolpētījumu centru partneriem, RFL tika izstrādātas volframa nepāra izotopu 183,185,187W līmeņu shēmas, izmantojot (n,γ), (d,p), (dpol,p) reakciju mērījumu datus. Īpaši nozīmīga ir apvērstās spinu secības kvazi joslu atrašana volfrāma nepāra izotopu gadījumā.

Nozīmīgi rezultāti tika iegūti izstrādājot un teorētiski interpretējot nepāra-nepāra 192Ir ierosināto līmeņu shēmu līdz ~ 530 keV energijai. Šajā darbā tika izmantoti agrāk veikto eksperimentu rezultāti. Tika parādīts, ka 192Ir ilgi dzīvojošā (241 gadi) izomērā stāvokļa struktūra un kvantu skaitļi ir 11- (p:11/2[505] + n:11/2[615]), tāpat kā abos kaimiņu nepāra-nepāra izotopos 190,194Ir.  

Izmantojot siltuma neitronu satveršanas reakcijas γγ-sakrišanu mērījumu datus, kas iegūti ar liela tilpuma Ge detektoriem reaktorā Režā (Čehija), un summāro γ-starojuma spektru enerģijas intervālā no 105 līdz 1860 keV, kas reģistrēts ar augstas izšķirtspējas kristāldifrakcijas spektrometru GAMS5 Grenoblē, tika izstrādāta nepāra-nepāra 188Re kodola ierosināto līmeņu shēma līdz ~1.5 MeV. Izveidotā 188Re shēma satur 175 enerģētiskos līmeņus: 114 negatīvās pārības līmeņus, un 61 pozitīvās pārības līmeņus. Iegūtās līmeņu shēmas analīze divu kvazidaļiņu un rotatora mijiedarbības modeļa ietvaros ļāva noteikt aksiāli-simetrisko un neaksiālo stāvokļu līdzāspastāvēšanu 188Re, kas liecina par šā kodola tuvumu formas fāzu pārejas apgabalam.

2012. gadā uzsākts darbs pie nepāra-nepāra 186Re kodola struktūras pētījumiem. Izmantojot bāgātināto 185Re mērķi tika veikti siltuma neitronu satveršanas reakcijas mērījumi Grenoblē. Summārais γ-starojuma spektrs tika nomērīts enerģijas intervālā no 100 keV līdz 2 MeV ar augstas izškiršanas spektrometru GAMS5, bet γγ-sakrišanu mērījumu eksperiments tika veikts uz PF1B auksto neitronu kūļa. Summārā spektra apstrāde ļāva noteikt enerģijas un intensitātes pāri par 188Re 500 γ-līnijām. Izmantojot iegūtos datus, kā arī Minhenes tandēmpaātrinātājā iegūtos 187Re(p,d)186Re reakcijas mērījumus rezultātus, uzsākts darbs pie 186Re ierosināto līmeņu shēmas izstrādes.

RFL eksperimentālie kodolu pētījumi ir cieši saistīti ar teorētiskajiem kodolu struktūras aprēķiniem, izmantojot gan kolektīvos (rotatora plus daļiņas), gan algebriskos (bozonu mijiedarbības) kodolu modeļus. Šie aprēķini ļauj noteikt robežu, līdz kurai var izmantot tradicionālo kodolu modeļu priekšstatus kritiskos apgabalos, kad notiek kodola formas kvantu fāžu pārejas no izstieptās uz saspiesto formu, kā arī no deformētās uz sfērisko. Nepāra-nepāra kodolu gadījumā veiktie modeļaprēķini ļauj iegūt informāciju par valences nuklonu atlikuma mijiedarbību kodola serdes vidējā laukā un pētīt NN-mijiedarbības potenciāla izotopisko atkarību. Pārejas apgabala kodoli, pateicoties lielam ierosināto līmeņu blīvumam, ir interesants objekts kvantu haosa pētījumiem saistībā ar kodola formas fāžu pārejām.

Kodolfizikas metožu pielietojumu jomā RFL zinātnieki turpina darbu pie mākslīgo radionuklīdu monitoringa: 137Cs un 90Sr augsnēs un koku skujās, kā arī tritija gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos potenciāli piesārņotās vietās Latvijā. Iegūti dati par radionuklīdu akumulāciju un migrāciju ilgstošā laika posmā, to atkarību no gadalaika un klimatiskajiem apstākļiem. Monitorings veikts zonās ap Salaspils slēgto kodolreaktoru un radioaktīvo atkritumu glabātuvi. Detalizēti pētīts augšņu, kanalizācijas aku un telpu piesārņojums ar 226Ra un tā sabrukšanas produktiem potenciāli piesārņota objekta – bijušās laboratorijas – teritorijā, kurā veica radona šķīduma iegūšanu no 226Ra sāļiem radona vannu vajadzībām kurortoloģijā. Veikti pētījumi par masu attiecības cements/ūdens ietekmi uz cementa masas cietēšanu, cementējot šķidros radioaktīvos atkritumus, un par radionuklīdu: tritija un 137Cs difūziju ūdenī sistēmā: cementa masa-ūdens.

Veikti pētījumi par radionuklīdu koncentrācijas atbilstību ES direktīvām dzeramā un pārtikas rūpniecībā izmantojamā ūdens kvalitātei visā Latvijas teritorijā. Pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti pētījumos par dabisko radionuklīdu koncentrāciju būvmateriālos, tuvākajā laikā plānoti pētījumi par dabisko radionuklīdu (40K, 226Ra, 232Th, 235U) saturu dažādu firmu ražotos celtniecības materiālos, kuru pamatā ir māls.

Papildus tiešo aktivitātes mērījumu veikšanai vides un tehnoloģiskajos paraugos noris darbs pie jaunu pielietojamās kodolfizikas metodiku izstrādes radionuklīdu noteikšanai dažādās matricās, izmantojot gamma un beta spektrometriju. Tāpat noris darbs pie priekšnosacījumiem, lai, izmantojot projektējamo ciklotronu, Latvijā atjaunotu aktivācijas analīzes metodi.