Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jauni nanoizmēru oksīdu materiāli ar upconversion luminiscenci
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.04.2018

Projekta vadītājs Tamara Gavrilovic

Vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001 

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/215

Projekta mērķis ir jaunu augšuppārveidotās luminiscences nanomateriālu sintēze, kas sevī ietver materiālu stabilizēšanas, modificēšanas, virsmas (bio)funkcionalizēšanas un toksicitātes, risinājumu meklēšanu. Plānots izstrādāt pārklātas un modificētas vairākas luminiscento augšuppārveidoto materiālu grupas.Tajā skaitā: Metālu oksīdi ( TiO2, ZnO, ZrO2, HfO2, SnO2), alumināti ( SrAlO4), silikāti (SrSiO4) un fosfāti (APO4, A = La, Y, Gd, Lu). Šo funkcionālo nanomateriālu īpašības tiks gan pētītas no fundamentālā zinātnes skatu punkta, gan pielāgotas praktiskiem pielietojumiem, to skaitā specifiskiem augsto tehnoloģiju produktiem, kuri pašlaik ir pieprasīti Latvijas industrijā. Kā piemērs, minētās struktūras varētu tikt pielietotas cietvielu lāzeru pastiprinātājos, attēlveidošanas līdzekļu materiālos, audzēju atklāšanā un zāļu pievadīšanā.

Projekts tiks realizēts LU Cietvielu fizikas institūtā sadarbībā ar Tartu Universitātes Fizikas institūtu. Projektu plānots īstenot inovatīvo materiālu un tehnoloģijas nozarē izmantojot starpdisciplinaritāti - dabas zinātnes (1.3 fizika (Physical sciences) un 1.4 Ķīmija (Chemical sciences)) un inženierzinātnes un tehnoloģija (2.5 materiālu zinātne (Materials engineering) un 2.10 nanotehnoliģijas (Nano-technology)). Projektam ir tiešai sasaiste ar Viedās specializācijas stratēģiju (VSS), jo projekta mērķi atbilst RIS3 noteiktajiem tautsaimniecības transformācijas virzieniem un izaugsmes 1., 2. un 3.prioritātei. Projekta galvenās aktivitātes ir jaunu materiālu sintēze to īpašību pārbaude un materiālu pārbaude

Projekta realizācijas laiks 36 mēneši, kopējais finansējums 133805.88 EUR. 


Jaunumi par projektu

03.04.2018.

Daļiņu izmēra ietekme uz Eu3+:LaPO4 un EuPO4 fosforu struktūru un emisiju.

ERDF Post Doc project No. 1.1.1.2/VIAA/1/16/215 ietvaros tikusi izdota jauna publikācija, kura ietver daļiņu izmēra ietekmes izpēti uz strukturālajām un luminiscences īpašībām dopētu fosfātu materiālos.

Tamara Gavrilović, Jovana Periša, Jelena Papan, Katarina Vuković, Krišjānis Šmits, Dragana J. Jovanović, Miroslav D. Dramićanin

Ar retzemju elementiem dopēti LaPO4 pārstāv nozīmīgu luminiscējošu nanomateriālu klasi, kura pierādījusies kā labi piemērota efektīvu luminiscējošo un augšup pārveidotās luminiscences fosforu izgatavošanā. Tika analizēta izmēru ietekme uz emisijas intensitāti un dzišanu, struktūru un morfoloģiju, izmantojot nemainīga stāvokļa un laikā izšķirto fotoluminiscences spektroskopiju, rentgenstaru difrakciju, skenējošo un transmisijas elektronu spektroskopiju un difūzās atstarošanas spektroskopiju. Tika atklāts, ka daļiņu izmēram ir liela ietekme uz to struktūru un luminiscences īpašībām. Īpaši jāmin tas, ka samazinoties daļiņu diametram, emisijas joslu platums palielinās struktūras nesakārtotības dēļ un ļoti maza izmēra daļiņās (2 nm) no defektu stāvokļiem parādās jaunas emisijas joslas. Džuda – Ofelta analīze parādīja, ka Eu3+ emisijas kvantu efektivitāti spēcīgi ietekmē daļiņas morfoloģija.

https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2017.12.002 Journal of Luminescence

Luminiscējošu GdVO4:Dy3+ un DyVO4 daļiņu sintēze, struktūra un spektroskopiskās īpašības

Izdota vienota publikācija, kurā piedalījušies zinātnieki no Serbijas, Latvijas, Itālijas, Polijas un Vjetnamas.

Dragana J. Jovanović, Andrea Chiappini, Lidia Zur , Tamara V. Gavrilović, Thi Ngoc Lam Tran, Alessandro Chiasera, Anna Lukowiak, Krišjānis Šmits, Miroslav D. Dramićanin, Maurizio Ferrari

Izmantojot četras sintētiskās metodes (high temperature solid-state, co precipitation, reverse micelle, colloidal) tika izgatavoti GdVO4:Dy3+ un DyVO4 paraugi, kuri satur daļiņas ar dažādu morfoloģiju un izmēriem. Izmantojot rentgenstaru difrakcijas, Ramana un fotoluminiscences spektroskopijas, skenējošo un transmisijas elektronu mikroskopijas un difūzās atstarošanas spektroskopijas metodes, tika analizēta izmēru ietekme uz struktūru, Ramana aktīvajām modām un fotoluminiscences emisijas intensitāti. Pateicoties spēcīgai emisijai tuvajā infrasarkanajā spektrālajā apgabalā, šīs luminiscējošās GdVO4:Dy3+ un DyVO4 daļiņas, ievietotas silīcija oksīda viļņvados, varētu rast potenciālu pielietojumu 1.3 µm fotoluminiscences uzlabošanai.

https://doi.org/10.1016/j.optmat.2017.12.046 Optical Materials

Visi rezultāti tika mutiski prezentēti Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta semināra ietvaros.


Jaunumi par projektu

10.01.2018.

Mēs esam priecīgi paziņot, ka nesen projektā ir panākts ievērojams progress, un ir tikušas izstrādātas un optimizētas četras dažādas uz fosfātiem un vanadānu balstītas fosforu sagatavošanas metodes: augstas temperatūras, cietvielu, līdz-izgulsnēšanās, reversās micellas un koloidālās ķīmijas.
Tika iegūti paraugi ar dažādām morfoloģijām un izmēriem ar pietiekamu luminiscences intensitāti. Iekļaujot tos silīcija dioksīda viļņvados, daži no tiem varētu atrast potenciālu pielietojumu 1,3 μm fotoluminiscences uzlabošanā.

Darbs, kurā pētītas luminiscējošās lantāna nanodaļiņas, tika prezentēts starptautiskajā konferencē ‘’Spectral shaping for biomedical and energy applications’’, SHIFT 2017, 13.-17. Novembris, Tenerife, Spānija.

Publicēšanai tika pieņemts raksts ar detalizētu pētījumu par nanodaļiņu lieluma ietekmi uz dopēta lantāna un europija fosfāta strukturālajām un optiskajām īpašībām. Raksts ir atrodams tiešsaistē. doi.org/10.1016/j.jlumin.2017.12.002 Lepojamies arī ziņot, ka tika iesniegts kopīgs manuskripts no mūsu komandas un pētniekiem no Itālijas, Vjetnamas, Polijas un Serbijas, kuri pētīja fosforus, kuru pamatā ir vanadāta matrica, un pieņemts publicēšanai.
Mēs turpināsim savu darbu meklējot materiālus ar uzlabotām īpašībām un plašākiem praktiskajiem pielietojumiem.