Laboratoriju ir dibinājis 1968. gadā prof. Voldemārs Fricbergs (1926.-1982.) 1975. gadā laboratorija bija viena no vienībām, kas dibināja CFI. Ilgā laika periodā laboratorija veikusi plašus segnetoelektrisko cieto šķīdumu ar perovskita tipa struktūru pētījumus, attīstījusi caurspīdīgas PLZT keramikas izgatavošanas tehnoloģiju un tās pielietojumus elektroniskās un fotonu ierīcēs. Pieredzējušu ķīmiķu grupa vienmēr ir bijusi daļa no laboratorijas personāla, kas ļāvis iegūt un attīstīt segnetoelektriskus materiālus uz vietas.

Šobrīd galvenā uzmanība ir vērsta uz svinu nesaturošu segnetoelektriķu izpēti. Tiek izgatavoti cietie šķīdumi uz NBT bāzes un plaši pētīta to struktūra, dielektriskās, elektromehāniskās un citas īpašības. Pētījuma mērķis ir gūt pilnīgāku priekšstatu par polārā stāvokļa sarežģīto dabu šajā materiālu saimē un iegūt savienojumus ar īpašībām, kas būtu perspektīvas praktiskiem pielietojumiem.

Grāds Vārds Uzvārds Amats Kontaktinformācija
Dr.phys. Ēriks Birks Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Eriks.Birks
67187522
Dr.phys. Kārlis Bormanis Vadošais pētnieks Karlis.Bormanis
Dr.habil.phys. Vilnis Dimza Vadošais pētnieks Vilnis.Dimza
Dr.habil.phys. Andris Šternbergs Vadošais pētnieks Andris.Sternbergs
67187810
Dr.phys. Marija Dunce Vadošā pētniece Marija.Dunce
Mg. Anna Kalvāne Pētniece Anna.Kalvane
Dr.phys. Māris Kundziņš Pētnieks Maris.Kundzins
67187522
Mg. Lelde Lāce Zinātniskā asistente Lelde.Lace
Bc. Arturs Atvars Inženieris Arturs.Atvars
Bc. Ojārs Mārtiņš Eberliņš Inženieris Ojars-Martins.Eberlins
  Māris Līviņš Inženieris Maris.Livins
  Modris Logins Inženieris Modris.Logins
  Gusts Agafonovs Laborants Gusts.Agafonovs

Fāžu pāreju interpretācija NBT un savienojumos uz NBT bāzes.

Šis pētījuma virziens ir izaicinošs, tā kā fāžu pārejas šajos materiālos ir izplūdušas un acīmredzami vāji korelē ar fizikālo īpašību uzvedību.

Pētījuma mērķis ir gūt dziļāku ieskatu šajā problēmā, salīdzinot NBT ar savienojumiem uz NBT bāzes, kur aplūkotās īpašību izmaiņas ir labāk izteiktas. Lai raksturotu polarizācijas dabu, īpaša uzmanība tiek veltīta dielektriskām īpašībām. Tiek salīdzināti nepolarizētais un polarizētais stāvoklis, kur kristāliskās struktūras un īpašību interpretācija ir labāk pamatota.

Jauni svinu nesaturoši savienojumi ar uzlabotām elektromehāniskām īpašībām.

Šis ir viens no pētījumu pamatvirzieniem attiecībā uz savienojumiem uz NBT bāzes. Lieli ar elektrisko lauka izraisīti pārvietojumi uz NBT bāzes veidotos sastāvos ir novērotas pie morfotropās fāžu robežas.

Pētījuma mērķis ir izpētīt pārvietojumus uz NBT bāzes veidotos savienojumos elektriskā lauka inducētajā fāžu pārejā starp nepolāru un segnetoelektrisko stāvokli ārpus tradicionāli aplūkotās morfotropās fāžu robežas. Pārvietojuma atkarības no elektriskā lauka mērīšanai tiek izmantots lāzera interferometrs un LVDT. Pjezoelektrisko īpašību raksturošanai ar d33-metru un rezonanses-antirezonanses metodi tiek noteikti d33 un d31 koeficenti.

Elektrokaloriskais efekts (EKE) segnetoelektriķos.

Šis pētījumu virziens ir kļuvis par karstu tēmu pēdējā desmitgadē. Iemesls šādai interesei ir saistīts ar ilgi pastāvošām idejām par jaunas paaudzes dzesēšanas iekārtām uz EKE bāzes. Šeit galvenais šķērslis līdz šim ir bijis tas, ka novērotās EKE vērtības ir pārāk zemas šādiem pielietojumiem. Daudzi pēdējā laikā publicētie rezultāti ir iegūti ar netiešo EKE noteikšanas metodi un norāda uz iespējām iegūt lielas EKE vērtības, palielinot vadošo elektrisko lauku.

Pētījuma mērķis ir paplašināt tiešo EKE mērījumu vadošā lauka diapazonu. Tiek interpretēta saistība starp EKE un polarizācijas uzvedību.

Fotoluminiscence ar lantanīdiem dopētos ABO3 perovskitos, ieskaitot NBT

Fotoluminiscence šajos materiālos tiek pētīta atkārtoti. Literatūrā pārsvarā ir atspoguļoti pētījumi pie istabas temperatūras un virs tās, aprakstot luminiscences intensitātes atkarību no temperatūras un fāžu pāreju lomu tajā.

Pētījuma mērķis ir paplašināt pētījumu temperatūras diapazonu uz zemo temperatūru pusi, sasniedzot šķidrā hēlija temperatūru, kas sniedz iespēju noteikt dažādu apkārtņu skaitu, kur atrodas lantanīdu joni. Tiek pētīta arī iespēja modificēt luminiscences intensitāti ar elektrisko lauku.

Keramikas un tās izgatavošanas procesa raksturošana.

Kamēr uz NBT bāzes veidotu savienojumu īpašību modificēšanas izpēte ir ļoti intensīva, keramikas un tās izgatavošanas procesam netiek veltīta atbilstoša uzmanība. Daļēji tas izskaidro dažas neatbilstības attiecībā uz publicēto pētījumu rezultātiem, kas veltīti vieniem un tiem pašiem sastāviem, kā arī samazina interpretācijas kvalitāti.

Pētījuma mērķis ir izpētīt graudu augšanas mehānismus segnetoelektriskā keramikā uz NBT bāzes. Uzmanība tiek veltīta reālā savienojuma sastāvam un homogenitātei. Tiek noteikti kompensācijas mehānismi elementu iztrūkumam, kas var tikt radīts ar vai bez nodoma.

Ir veikta elektrokaloriskā efekta (EKE) interpretācijas kritiska analīze Na0.5Bi0.5TiO3 (NBT). Ir atklāts, ka netiešā EKE novērtēšanas metode, izmatota daudzās šim tematam veltītās publikācijās, nav atbilstoša. EKE vērtības ir noteiktas ar tiešo metodi un salīdzinātas ar vērtības, kas iegūtas ar netiešo pieeju. Ir diskutēts par atklāto atšķirību un neatbilstību iespējamiem iemesliem.

Ir padziļināti izpētīta cieto šķīdumu uz NBT bāzes struktūra. Ir eksperimentāli atklāta reāla struktūtas ar oktaedru pagriezienu sistēmu, kas iepriekš bija zināma tikai no grupu teorijas apsvērumiem (1. attēls).

Ir veikta fāžu pāreju interpretācija NBT, pamatojoties uz salīdzinājumu ar NBT-CaTiO3 cietajiem šķīdumiem. Ir piedāvāts skaidrojums raksturīgās dielektriskās caurlaidības temperatūras atkarības rašanās iemesliem, par ko tiek plaši diskutēts literatūrā.

Ir izpētīta luminiscence ar lantanīdiem dopētā NBT, nosakot nesakārtotības lomu luminiscences spektrā šim savienojumam (2. attēls).

Ir atklāta jauna segnetoelektrisko relaksoru saime NBT-SrTiO3-PbTiO3 (3. attēls). Šī cieto šķīdumu sistēma iziet cauri dažādām relaksoru īpašību pakāpēm atkarībā no PbTiO3 koncentrācijas.

Somija

 • University of Oulu (Dr. M. Tyunina, Dr. J. Hagberg).

Ukraina

 • Institute for Problem of Materials Science NASc of Ukraine (Dr. I. Bykov)

Austrija

 • University of Vienna, Faculty of Physics, Functional Materials (Prof. A. Fuith).
 • Vienna University of Technology, Institute of Atomic and Subatomic Physics (Prof. H.W. Weber).

Lietuva

 • Vilnius University, Vilnius (Prof. J. Banys, Dr. R. Grigalaitis).

Polija

 • Institute of Physics, Krakow Pedagogical University, Krakow (Prof. Cz. Kus, Dr. B. Garbarz – Glos, Prof. J. Suchanich, Dr.phys. R. Bujakiewicz-Koronska, Dr.  W. Šmiga, , Dr. D. Sitko).

Portugāle

 • University of Aveiro, Department of Ceramic and Glass Engineering Research Unit on Ceramic Materials, Aveiro (Prof. A. Kholkine).

Krievija

 • I.V. Kirensky Institute of Physics of Russian Academy of Science, Krasnoyarsk (I. Flerov).
 • Ural Federal University, Institute of Natural Sciences, Ferroelectric laboratory, Ekaterinburg  (V. Shur).
 • Southern Federal University, Research Institute of Physics and Physics Department, Rostov on Don, (I.P. Raevski, L. Reznichenko, I.A. Parinov).
 • I.V. Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials of Kola Science Centre of RAS, Apatity (M.N. Palatnikov,  N.V. Sidorov).
 • Volgograd State Architectural and Engineering University, Volgograd (A.I. Burkhanov).

Š.Svirskas, M.Dunce, E.Birks E., A.Sternbergs, J.Banys. Electromechanical properties of Na0.5Bi0.5TiO3-SrTiO3-PbTiO3 solid solutions. J.Phys.Chem.Sol., 114,  94 (2018)

M.Dunce, G.Krieke, E.Birks, M.Antonova, L.Eglite, J.Grube, A.Sarakovskis. The role of disorder on Er3+ luminescence in Na1/2Bi1/2TiO3. J.Alloys Compd., 762, 326 (2018)

E.Birks, M.Dunce, J.Peräntie, J.Hagberg, A.Sternberg. Direct and indirect determination of electrocaloric effect in Na0.5Bi0.5TiO3. J.Appl.Phys.121, 224102 (2017)

R.Ignatans, M.Dunce, E.Birks, A.Sternberg. Novel octahedral tilt system a+b+c+ in (1-x)Na0.5Bi0.5TiO3-xCdTiO3 solid solutions. J.Mater.Sci. 52, 7149-715 (2017)

M. Dunce, E. Birks, A. Kuzmin, R. Ignatans, A. Plaude, M. Antonova, A. Sternberg. X-ray Diffraction and Raman Spectroscopy Studies in Na1/2Bi1/2TiO3-SrTiO3-PbTiO3 Solid Solutions. Ferroelectrics, 503, p.52-59 (2016)

E. Birks, M. Dunce, R. Ignatans, A. Kuzmin, A. Plaude, M. Antonova, K. Kundzins, and A. Sternberg. Structure and dielectric properties of Na1/2Bi1/2TiO3-CaTiO3 solid solutions. J.Appl.Phys.119, 074102 (2016)

H.Kabelka, A.Fuith, E.Birks, A.Sternberg. Phase transitions of Pb0.99Nb0.02(Zr0.75Sn0.20Ti0.05)O3 ceramics. Ferroelectrics, 258, 61 (2001)

E.Birks, M.Kundzinsh, A.Sternberg, H.Schmitt. Evolution of dielectric properties in transparent PLZT 8.3/70/30 ceramics at the diffused phase transition. Ferroelectrics, 234, 263 (1999)

A.Sternberg, L.Shebanovs, E.Birks, V.Dimza, H.W.Weber, F.M.Sauerzopf, H.Klima, U.Ulmanis. Radiation effects on lead-containing perovskite ceramics. Ferroelectrics, 183, 301 (1996)

L.Shebanov, K.Borman. On lead-scandium tantalate solid solutions with high electrocaloric effect. Ferroelectrics, 127, 143 (1992)