Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Ēriks Birks Laboratorijas vadītājs 67187522 440 eriks.birks@cfi.lu.lv
Vilnis Dimza Vadošais pētnieks 67260803 438 vilnis.dimza@cfi.lu.lv
Andris Šternbergs Vadošais pētnieks 67187810 441 andris.sternbergs@cfi.lu.lv
Kārlis Bormanis Vadošais pētnieks 67260896 412 karlis.bormanis@cfi.lu.lv
Marija Dunce Vadošā pētniece 67260803 406 marija.dunce@cfi.lu.lv
Māris Kundziņš Pētnieks 67187522 440 maris.kundzins@cfi.lu.lv
Liāna Širmane Pētniece 67187866 412 liana.shirmane@inbox.lv
Anna Kalvāne Pētniece 67187874 109 anna.kalvane@cfi.lu.lv
Maija Antonova Pētniece 67187874 109 maija.antonova@cfi.lu.lv
Lelde Lāce Zinātniskā asistente 67187522 406 lelde.lace@cfi.lu.lv
Modris Logins Inženieris 67260973 410 Modris.Logins@cfi.lu.lv
Māris Līviņš Inženieris 67187874 108 maris.livins@cfi.lu.lv
Līga Bikše Inženiere 411 Liga.Bikse@cfi.lu.lv
Laura Eglīte Inženiere 67187874 109 Laura.Eglite@cfi.lu.lv
Miks Krišjānis Jurjāns Inženieris 406 Miks.Jurjans@cfi.lu.lv

Rentgenstaru difrakcijas apraksts cietajos šķīdumos uz Na1/2Bi1/2TiO3 bāzes, izmantojot Ritvelda metodi.

Cietajiem šķīdumiem uz Na1/2Bi1/2TiO3 bāzes ir raksturīga komplicēta fāžu diagramma ar izteiktiem fāžu koeksistences apgabaliem un morfotropajām fāžu robežām, kuru identificēšanai rentgenstaru difrakcija ir neaizvietojama. Tādēļ viens no pētniecības virzieniem ir rentgenstaru difrakcijas apraksts, izmantojot Ritvelda metodi. Šādi pētījumi ir svarīgi arī relaksoru stāvoklim raksturīgajiem fāžu koeksistences pētījumiem.

Elektrokaloriskā efekta dabas analīze saistībā ar dažādiem polarizācijas mehānismiem segnetoelektriskajos relaksoros.

Veicot elektrokaloriskā efekta analīzi, tiek pievērsta uzmanība segnetoelektriskajiem relaksoriem, kas ir iekļauti materiālu grupā ar lielām prognozējamām elektrokaloriskā efekta vērtībām. Tas nozīmē, ka šādi materiāli varētu tikt potenciāli piemēroti jaunam pielietojumu virzienam – dzesēšanas iekārtām uz elektrokaloriskā efekta bāzes. Tomēr segnetoelektriskie relaksori ir polāri neviendabīgi un pašlaik nav skaidrs, kādi polarizācijas mehānismi var nodrošināt lielas elektrokaloriskā efekta vērtības. Tādēļ ir svarīga šī efekta dabas izpēte saistībā ar dažādiem polarizācijas mehānismiem minētajos materiālos.

Fāžu diagramma un fāžu pārejas raksturs Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3-Na1-xKxNbO3 cietajos šķīdumos.

Fāžu diagrammas un fāžu pārejas rakstura izpēte Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3-Na1-xKxNbO3 cietajos šķīdumos ir saistīta ar vēlmi atrast jaunus sastāvus, kam būtu raksturīga ar elektrisko lauku inducēta, atgriezeniska fāžu pāreja starp relaksoru un segnetoelektrisko stāvokli. Šāda fāžu pāreja ir saistīta ar lielu inducēto deformāciju un tās izmantošana ir perspektīvs virziens pielietojumiem elektromehāniskos aktuatoros.

Polārās fāzes pētījumi ar SHG Na1/2Bi1/2TiO3 un cietajos šķīdumos uz Na1/2Bi1/2TiO3 bāzes.

Vēl viens pētniecības virziens ir optiskās otrās harmonikas (SHG) pētījumi Na1/2Bi1/2TiO3 un cietajos šķīdumos uz Na1/2Bi1/2TiO3 bāzes. Optiskā otrā harmonika ir jūtīga polāras simetrijas fāzes detektēšanas metode, kas tiek izmantota gan fāžu pārejas detektēšanai, gan pētot fāžu koeksistenci materiālos ar relaksoru dabu. Šādi pētījumi varētu papildināt priekšstatus par Na1/2Bi1/2TiO3 un tā cietajiem šķīdumiem ar vērtīgu informāciju.

Luminiscence ar lantanoīdiem leģētos ABO3 perovskitos.

Nesen uzsākti luminiscences pētījumi ar lantanoīdiem leģētos Na1/2Bi1/2TiO3-SrTiO3-PbTiO3 cietajos šķīdumos, kā arī tīrā Na1/2Bi1/2TiO3. Tie ir saistīti ar luminiscences centru pētīšanu, variējot sastāvu šajā perovskita tipa materiālu grupā, kā arī ar lokālās apkārtnes ietekmes uz luminiscences intensitāti izpēti stāvokļos ar dažādu dielektriskās polarizācijas dabu. Tiek pētīta elektriskā lauka ietekme uz luminiscenci.

Struktūras un dielektrisko īpašību izmaiņas ar 3d elementiem (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) leģētos ABO3 perovskita tipa materiālos.

Ar 3d elementiem (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) leģēto ABO3 perovskita tipa materiālu izpēte tiek veikta šo piedevu ietekmes noteikšanai uz segnetoelektriskā stāvokļa stabilitāti vai relaksoru uzvedību. Pētījumi tiek veikti gan PLZT 8/65/35, gan (Ba1-x, Pbx)O3 keramikā. Pēdējos materiālos aktuāla ir efektu izpēte, ko izsauc 3d-electronu (d5HS konfigurācija) un Pb2+ 6s2 elektronu pāra mijiedarbība. Uzsākta struktūras un īpašību izmaiņu izpēte sastāvam ar ļoti izteiktām relaksoru stāvokļa īpašībām - 0.5SrTiO3 – 0.1PbTiO3 – 0.4Na1/2Bi1/2TiO3, to leģējot ar Mn, Fe, Cu.

Svinu nesaturošu perovskita struktūras segnetoelektrisko materiālu sintēze

Tiek pētītas materiālu grupas uz (K0.5Na0.5)NbO3, (Na0.5Bi0.5)TiO3, BaTiO3, BaMnO3, SrMnO3, BiFeO3, LaSrMnO3 bāzes, īpašu uzmanību pēdējā laikā pievēršot (Na0.5Bi0.5)TiO3. Materiāla ķīmiskā sastāva ietekmes uz elektrofizikālajām īpašībām noteikšanai tiek pievienoti modifikatori un veidoti cietie šķīdumi (leģējot ar monoksīdiem, veidojot bināros vai multikomponentu cietos šķīdumus). Tehnoloģisko faktoru (cietfāzu reakcijas parametru, divpakāpju sintēzes, karstās presēšanas, novirzes no stehiometriska sastāva) ietekme uz segnetokeramikas morfoloģiju un fizikālajām īpašībām; sintēzes un saķepšanas procesu mehānisma un kinētisko parametru pētījumi. Ķīmisko elementu koncentrācijas analīze un mikrostruktūras pētījumi izgatavotajos paraugos

Caurspīdīgas PLZT keramikas iegūšana

Ar karsto presi tiek iegūta caurspīdīga (Pb,La)(Zr,Ti)O3 keramika, kas modificēta ar 3d elementiem (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) fizikālo īpašību un struktūras pētījumiem, kā arī ar lantanoīdiem ar elektrisko lauku vadāmas luminiscences pētījumiem.

Komplekso svinu saturošo savienojumu ar ķīmisko formulu PbB’1/2B’’1/2O3 sintēze

Savienojumu ar ķīmisko formulu PbB’1/2B’’1/2O3 (kur B’=Sc+3, Lu+3, Yb+3, Tm+3; B’’= Nb+5, Ta+5) un PbB’1/3B”2/3O3, (kur B’=Mg+2, Zn+2, Ni+2, Cd+2, B”- Nb+5, Ta+5) izgatavošana. Švarca metodes pielietošana sintēzē.

Pirmo reizi ir izgatavota un pētīta jauna segnetoelektrisko relaksoru sistēma Na1/2Bi1/2TiO3-SrTiO3- PbTiO3 ar plašāko līdz šim zināmo relaksoru īpašību diapazonu:

 • iegūtas augstas elektrokaloriskā efekta vērtības sastāviem ar vāju relaksoru stāvokļa stabilitāti ar lauku inducētās fāžu pārejas rajonā;
 • analizēts sakars starp lokālās enerģijas reljefu un segnetoelektriskā stāvokļa stabilitāti no vienas puses un relaksoru stāvokļa veidošanos no otras;
 • gūti jauni priekšstati par relaksācijas laiku sadalījumu un tā atkarību no temperatūras Fogela-Fulčera likuma vietā;
 • veikts Bērnsa temperatūras novērtējums.

Fāžu diagramma Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3 cietajos šķīdumos virs morfotropās fāžu robežas:

 • izšķirti trīs koncentrāciju apgabali ar dažādu fāžu pāreju raksturu;
 • konstatēta augsta tetragonalitāte, pieaugot Na1/2Bi1/2TiO3 koncentrācijai;
 • veiktie pētījumi sniedz ieguldījumu fāžu pāreju interpretācijā tīrā Na1/2Bi1/2TiO3.
 • Noteikta fāžu diagramma un fāžu pārejas raksturs Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3-Na1-xKxNbO3 cietajos šķīdumos. Noskaidrots, ka morfotropai fāžu robežai nav speciāla loma fāžu pārejas temperatūras samazināšanā, pievienojot niobātus, kas ļauj ievērojami paplašināt materiālu grupu ar lielām ar lauku inducētas deformācijas vērtībām, kas varētu būt perspektīvi elektromehāniskiem pielietojumiem.

Pētījumi ar rentgenstaru difrakciju.

 • Veikts rentgenstaru difrakcijas apraksts Na1/2Bi1/2TiO3-CaTiO3 cietajos šķīdumos, izmantojot Ritvelda metodi. Atrasta korelācija starp struktūras un dielektrisko īpašību izmaiņām, kas ļauj ticami interpretēt fāzu pārejas arī tīrā Na1/2Bi1/2TiO3;
 • Ar rentgenstaru difrakcijas metodi pirmo reizi reālā struktūrā, Na1/2Bi1/2TiO3-CdTiO3 cietajos šķīdumos, ir konstatēta a+b+c+ oktaedru pagriezienu sistēma.

Elektrokaloriskā efekta pētījumi.

 • Atrasta korelācija starp elektrokalorisko efektu un dielektrisko polarizāciju segnetoelektriskajiem relaksoriem segnetoelektriskajā fāzē. Aplūkoti mehānismi, kas var izskaidrot elektrokaloriskā efekta atkarību no elektriskā lauka relaksoru stāvoklī;
 • Parādīts ka dažādo mehānismu ieguldījuma dēļ polarizācijā Maksvela sakarību izmantošana elektrokaloriskā efekta novērtēšanā nav ticama.

Luminiscences pētījumi ar lantanoīdiem dopētos savienojumos uz Na1/2Bi1/2TiO3 bāzes.

 • Luminiscences pētījumos ar Er dopētā Na1/2Bi1/2TiO3 konstatēts, ka polarizētais stāvoklis šajā savienojumā ir ar augstāku simetriju kā nepolarizēts;
 • Lokālās apkārtnes sadalījumam ap Er3+ jonu, ko izraisa Na1+/Er3+ sadalījuma nesakārtotība, ir kvazi-nepārtraukts raksturs, kas atspoguļojas luminiscences viļņa garuma atkarībā no ierosinošā gaismas viļņa garuma.

Konstatēts, ka piedevu ievadīšana relaxor tipa keramikā būtiski izmaina materiāla struktūru un īpašības. Tika analizētas polarizācijas mehānismu izmaiņas stipros, un vājos elektriskos laukos. Attiecīgi, tika analizēta polarizācijas histerēzes cilpu P(E) uzvedība un kompleksās dielektriskās caurlaidības temperatūras, frekvences un laika atkarības (novecošanās efekti).

PLZT8/65/35 ar Mn, Fe, Co un Cu (Me) piedevām.

Relaksoru uzvedība tiek būtiski izmainīta: 3d ievadīšana PLZT8/65/35 keramikā izmaina novecošanās amplitūdu un dispersijas dziļumu. Minētās izmaiņas tiek saistītas ar vairāku konkurējošu faktoru un mehānismu iesaisti:

 1. Jana Tellera (Jahn Teller) efektu, kurš izsauc e'(T) maksimuma temperatūras Tme un paliekošās polarizācijas pieaugumu;
 2. Polāro nanoapgabalu koncentrācijas un tilpuma pieaugumu;
 3. Debaja tipa, Maxwell-Wagner, kā arī 1/wn tipa (w =2pf ir leņķiskā frekvence) dispersiju un attiecīgo mikromehānismu klātbūtni un konkurenci pie tām vai citām dopantu koncentrācijām, temperatūrām, frekvencēm;
 4. A (Pb, La) un skābekļa apakšrežģu vakanču, VA un Vo, attiecīgi, koncentrāciju izmaiņām, kur būtiska loma ir Me2+-Vo tipa dipoliem (Debaja tipa relaksācijā), kā arī VO loma telpas lādiņu veidošanā un kā F-centrs

Mikrostruktūras pētījumi.

 • Konstatēta raksturīga mikrostruktūra ar bimodālu graudu izmēru sadalījumu cietajos šķīdumos uz NBT bāzes, kas ir saistīta ar anomālo graudu augšanas mehānismu;
 • Konstatēta raksturīga mikrostruktūra ar bimodālu graudu izmēru sadalījumu cietajos šķīdumos uz NBT bāzes, kas ir saistīta ar anomālo graudu augšanas mehānismu. Noskaidrota Bi nestehiometrijas loma šī mehānisma ietekmes samazināšanai. Konstatēts, ka NBT veidošanas iespējas ar Bi nestehiometriju ir stipri ierobežotas, Bi pārpalikumam veidojot šķidro fāzi uz graudu robežām;
 • Lantanīdi (Er, Yb) efektīvi izspiež Bi no perovskita režģa A-pozīcijām.

Segnetoelektriskā keramika uz nātrija-kālija niobātus bāzes.

Uzlabota bezsvina segnetoelektriskā keramikas uz kālija nātrija niobāta cietā šķīduma bāzes izgatavošanas tehnoloģija. Nodrošināta blīvas keramikas iegūšana, par saķepšanu veicinošām piedevām izmantojot dažādus oksīdus. Mangāna dioksīda MnO2 pievienošana ne tikai veicina parauga sablīvēšanos, bet arī uzlabo dielektriskās, segnetoelektriskās un pjezoelektriskās īpašības.

 • Skenējošais elektronu mikroskops Zeiss EVO50 XVP: paraugu morfoloģijas struktūras pētījumi, elementu sastāva EDX pētījumi.
 • Atomspēku mikroskops NT-MDT Smena, kontakta, daļēja kontakta un bezkontakta režīmi virsmas morfoloģijas pētījumiem.
 • HP 4284A LCR impedances analizators frekvenču diapazonā no 20 Hz līdz 1MHz ar programmējamu sildītāju temperatūru rajonā līdz 450 oC.
 • Iekārta dielektriskās polarizācijas histerēzes cilpu un polarizācijas atkarības no temperatūras mērīšanai ar Soijera-Tauera metodi.
 • Radiant RT6000HVS polarizācijas uzvedības un noguruma pētīšanai.
 • Maikelsona interferometrs ar elektrisko lauku inducētu deformāciju noteikšanai pie dažādām temperatūrām.
 • d33-metrs pjezoelektrisko koeficentu noteikšanai.
 • HP 4194A impedances analizators pjezoelektrisko īpašību noteikšanai ar rezonanses-antirezonanses metodi.
 • Iekārta elektrokaloriskā efekta mērīšanai adiabātiskā režīmā.
 • Augsttemperatūru krāsnis (līdz 1600oC) ar kontrolējamu atmosfēru segnetoelektrisko materiālu izgatavošanai.
 • Karstā prese un vakuuma karstā prese (1200oC, spiediens līdz 60 kN).

Austrija:

 • Institute for Experimental Physics, University Vienna

Čehija:

 • Institute of Physics, Academy of Sciences, Prague

LIetuva:

 • Faculty of Physics, Vilnius University

Slovēnija:

 • Jozef Stefan Institute, Ljubljana

Beļģija:

 • European Piezoinstitute

Polija:

 • Institute of Physics, Krakow Pedagogical University

Somija:

 • Oulu University

Krievija:

 • Dubna Joint Institute for Nuclear Research
 • Volgograd Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Minerals, Apatity
 • Laboratory of Adaptive Optics of Moscow State University

Spānija:

 • CIEMAT Madrid

Portugāle:

 • University of Aveiro, Department of Ceramic and Glass Engeneering

Š.Svirskas, M.Dunce, E.Birks E., A.Sternbergs, J.Banys. Electromechanical properties of Na0.5Bi0.5TiO3-SrTiO3-PbTiO3 solid solutions. J.Phys.Chem.Sol., 114, 94 (2018)

M.Dunce, G.Krieke, E.Birks, M.Antonova, L.Eglite, J.Grube, A.Sarakovskis. The role of disorder on Er3+ luminescence in Na1/2Bi1/2TiO3. J.Alloys Compd., 762, 326 (2018)

Š.Svirskas, V.V.Shvartsman, M.Dunce, R.Ignatans, E.Birks, T.Ostapchuk, S.Kamba, D.C.Lupasku. J.Banys. Two-phase dielectric polar structures in 0.1NBT-0.6ST-0.3PT solid solutions. Acta Mater., 153, 117 (2018)

E.Birks, M.Dunce, J.Peräntie, J.Hagberg, A.Sternberg. Direct and indirect determination of electrocaloric effect in Na0.5Bi0.5TiO3. J.Appl.Phys.121, 224102, 2017

R.Ignatans, M.Dunce, E.Birks, A.Sternberg. Novel octahedral tilt system a+b+c+ in (1-x)Na0.5Bi0.5TiO3-xCdTiO3 solid solutions. J.Mater.Sci. 52, 7149-7157, 2017.

M. Dunce, E. Birks, A. Kuzmin, R. Ignatans, A. Plaude, M. Antonova, A. Sternberg. X-ray Diffraction and Raman Spectroscopy Studies in Na1/2Bi1/2TiO3-SrTiO3-PbTiO3 Solid Solutions. Ferroelectrics, 2016, vol. 503, p.52-59

A. Plaude, R. Ignatans, E. Birks, M. Dunce, M. Antonova, and A. Sternberg. Structure and dielectric properties at phase transition of Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3 solid solutions. Ferroelectrics, 2016, vol. 500, p. 47-53.

M. Dunce, E. Birks, J. Peräntie, J. Hagberg, M. Antonova, R. Ignatans, A. Sternberg. Phase transitions in Na0.5Bi0.5TiO3-(Sr0.7Bi0.2)TiO3-PbTiO3 solid solutions. Ferroelectrics, 2016, vol. 498, p. 94-101.

V. Dimza, A.I. Popov , L. Lace, M. Kundzins, K. Kundzins, M. Antonova and M. Livins, Effects of Mn doping on dielectric properties of ferroelectric relaxor PLZT ceramics. Current Applied Physics 17, 2017, p. 169-173.

А. И. Бурханов, А. В. Жирков, Р. А. Лалетин, К. Борманис, И. Смелтере Диэлектрические свойства сегнетокерамики (K0.5Na0.5)(Nb0.93Sb0.07)O3, модифицированной BaTiO3. Известия РАН. Серия Физическая, 2016, том 80, № 9, с. 1189–1193..

E. Birks, M. Dunce, R. Ignatans, A. Kuzmin, A. Plaude, M. Antonova, K. Kundzins, and A. Sternberg. Structure and dielectric properties of Na1/2Bi1/2TiO3-CaTiO3 solid solutions. J.Appl.Phys.119, 074102, 2016

E. Birks, M. Kundzinsh, E. Nitiss, R. Ignatans, M. Dunce, M. Antonova, A. Sternberg. Study of tetragonal phase in 0.4Na1/2Bi1/2TiO3-(0.6-x)SrTiO3-xPbTiO3 solid solutions by second-harmonic generation. Ferroelectrics, 2015, vol. 485, p. 53-57.

M. Dunce, E. Birks, R. Ignatans, A. Plaude, M. Antonova, A. Sternberg. Dielectric and polarization properties of Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3 solid solutions with Na and K niobates. Ferroelectrics, 2015, vol. 485, p. 80-88.

M. Dunce, E. Birks, J. Hagberg, J. Peräntie, M. Antonova, and A. Sternberg. Interpretation of the electrocaloric effect in Na1/2Bi1/2TiO3-SrTiO3-PbTiO3 solid solutions. Ferroelectrics, 2015, vol. 485, p. 143-152.

V. Dimza, L. Kundzina, M. Kundzins, K. Kundzins, A. Plaude, M. Livins & M. Antonova . Aging and Memory Effects in PLZT 8/65/35 Ceramics Modified with 3d Transition-Metal Ions, Ferroelectrics, 2015, vol.484(1), p.78-86.

M.N. Palatnikov, N.V. Sidorov, O.V. Makarova, I.N. Efremov, A.A. Kruk, and K. Bormanis. The Effects of Admixtures on Resistance to Radiation of Lithium Niobate Crystals. Ferroelectrics, 479, 1, 2015, 110 - 118.

N.V. Sidorov, M.N. Palatnikov, N.A. Teplyakova, A.A. Yanichev, A.A. Kruk, O.V. Makarova, O.Yu. Pikoul, and K. Bormanis. Structural and optical homogeneity in lithium niobate crystals of low photorefractivity. Ferroelectrics. 484, 1, 2015, 55-61.

K. Bormanis, A.I. Burkhanov, Luu Thi Nhan, S.V. Mednikov, and M. Antonova. Photoelectric Current and Dielectric Properties of Barium-Strontium Niobate Ceramics under UV and Visible Irradiation. Ferroelectrics, 485, 1, 2015, 179-185.

B. Garbarz-Glos, W. Bak, M. Antonova, A. Budziak, K. Bormanis, and C. Kajtoch. Preparation and Electric Properties of Barium Zirconium Titanate Ceramic. Ferroelectrics, 485, 1, 2015, 173-178.

D. Sitko, W. Bąk, B. Garbarz-Glos, A. Kulińska, M. Antonova, A. Kalvane, W. Śmiga . Study of the Dielectric Properties of Europium Doped Barium Titanate Ceramics by an Impedance Spectroscopy. Ferroelectrics, Vol. 485, Issue 1, 2015, p. 58-62.

R. Bujakiewicz-Koronska, D. M. Nalecz, E. Markiewicz, A. Kalvane.. Electronic Properties of 6H Hexagonal SrMnO3. Ferroelectrics, Vol. 485, Issue 1, 2015 p. 153-160.

J. Suchanicz, R. Bujakiewicz-Koronska, M. Dziubaniuk, A. Kalvane, A. Sternberg.Influence of Uniaxial Pressure on Dielectric Properties and Aging Effect of BiFeO3 Ceramic. Ferroelectrics, Vol. 485, Issue 1, 2015, p. 116-123.

J. Suchanicz, G. Klimkowski, D. Sitko, M. Antonova, A. Sternberg. SrTiO3 and Pr Effects on Structural, Dielectric and Ferroelectric Properties of Na0.5Bi0.5TiO3 Ceramic Ferroelectrics, Vol. 485, Issue 1, 2015, p. 136-142.

J. Suchanicz, K. Konieczny, I. Faszczowy, M. Karpierz, U. Lewczuk, B. Urban, G. Klimkowski, M. Antonova, A. Sternberg. Sb Effect on Structural, Dielectric, and Ferroelectric Properties of Na0.5K0.5NbO3 Ceramics. Ferroelectrics, Vol. 479, Issue 1, 2015, p. 8-14

W. Śmiga, D. Sitko, W. Piekarczyk, I. Jankowska-Sumara, M. Kalvane. Composition-related structural, thermal and mechanical properties of Ba1−xSrxTiO3 ceramics (0 ≤ x ≤ 0.4). Phase Transitions: A Multinational Journal, Vol. 88, Issue 7, 2015, p. 716-725

M. Dunce, E. Birks, J. Peräntie, J. Hagberg, M. Antonova, and A. Sternberg. Phase transitions and electrocaloric effect in Ca modified Na1/2Bi1/2TiO3-SrTiO3-PbTiO3 solid solutions. IEEE Transaction on Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2014, vol. 61, p. 1364-1367.

M. Dunce, E. Birks, M. Antonova, A. Mishnov, M. Kundzinsh, and A. Sternberg. Phase Transitions and Physical Properties in Ca Modified Na1/2Bi1/2TiO3-SrTiO3-PbTiO3 Solid Solutions. Physica Scripta, 2014, vol. 89, p. 044012 (3).

S. Svirskas, M. Ivanov, S. Bagdzevicius, J. Macutkevic, A. Brilingas, J. Banys, J. Dec, S. Miga, M. Dunce, E. Birks, M. Antonova, A. Sternberg. Dielectric properties of 0.4Na0.5Bi0.5TiO3-0.6SrTiO3-xPbTiO3 solid solutions. Acta Materialia, 2014, vol. 64, p. 123-132.