LU CFI Radioelektronikas laboratorija (RE) jau desmitiem gadu veic visu LU CFI struktūru pasūtījumu izpildi un sniedz tehnisku palīdzību un konsultācijas par aktuālajām problēmām elektronikas jomā.

RE ilgus gadus pēc LU CFI fiziķu un citu organizāciju pasūtījumiem izstrādāja un izgatavoja specializētas pētniecības iekārtas (fotonu skaitītāji, taumetri, termoregulatori, impulsu selektori, specializēti barošanas avoti utt.).

RE nemitīgi cenšas palielināt pētniecisko izstrāžu komercializācijas līmeni jau kopš LU Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas un CFI dibināšanas. Pati CFI dibināšanas un ēkas uzcelšanas finansiālā puse lielā mērā tika nodrošināta ar radioelektronikas daļas, konstruktoru biroja un darbnīcu izstrādātajiem un izpildītajiem līgumdarbiem, kurus pasūtīja PSRS vadošie zinātniskie institūti un militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumi.

RE laboratorija vienmēr ir sekmējusi akadēmiskā un biznesa sektora sadarbību un atbalstījusi kopīgus pētījumus ar projekta partneriem (piemēram, ERAF projekts kopā ar SIA FONONS). Pēc LR Ārlietu ministrijas pasūtījuma izveidojām un uzstādījām Skrundas lokatora starojuma kontroles sistēmu. Valsts vides aģentūrai izveidojām vides kvalitātes novērojumu datu monitoringa un savākšanas automatizētu sistēmu, kā arī realizējām desmitiem citu projektu.

Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Alberts Kristiņš Vadošais pētnieks; Laboratorijas vadītājs 67260856 alberts.kristins@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Melderis Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 janis.melderis@cfi.lu.lv
MSc. Juris Veinbergs Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 Juris.Veinbergs@cfi.lu.lv
MSc. Irina Gvardina Vadošā programmēšanas inženiere 67260856 Irina.Gvardina@cfi.lu.lv
  Pjotrs Kaļiņikovs Inženieris 67260856 pjotrs.kalinikovs@cfi.lu.lv

Apraksts var saturēt attēlus, tekstā attēli tiek atšifrētu kā 1. attēls, 2. attēls, utt. Attēlus atsūtīt kā atsevišķu failus.

Kopš LVU Pusvadītāju Fizikas Problēmu laboratorijas dibināšanas praktiskās elektronikas speciālisti (Radioelektronikas grupa) nodarbojas ar jaunas, unikālas aparatūras, mēraparātu un iekārtu radīšanu zinātniskiem eksperimentiem un tautas saimniecībai. Pašreiz Radioelektronikas laboratorija sadarbībā ar citām institūta apakšvienībām un speciālistiem turpina šīs tradīcijas. Pēdējo 10 - 15 gadu laikā laboratorija pievērsusies šādām galvenajām problēmām: 

 • Unikālu mērīšanas un kontroles iekārtu un sistēmu izstrāde un eksperimentālā ražošana:
  • pārbaudes ierīces augstsprieguma slēdžu, automātisko atslēdzēju, spēka transformatoru pakāpju pārslēdzēju darbības testēšanai;
  • vides parametru noteikšana (temperatūra, apgaismojums, mitrums) un vadīšana dažādos objektos;
  • caurlaides, piekļuves un signalizācijas sistēmas;
  • pēc pasūtījuma izstrādātas datoru un kontrolieru programmatūras.
 • Automātisko vadības un kontroles sistēmu izstrāde.

Pēdējo 5  gadu laikā tika turpināta agrāk izstrādāto dažādu iekārtu un sistēmu pilnveidošana un jaunu izstrāde. Tajā skaitā

 • Pēc dažādu organizāciju (A/S „Latvijas Kuģniecība”, A/S „Latvijas Gāze”, SIA Vangažu industriālais parks, SIA „Vaide”, SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums”, LU CFI, VAS „Latvijas dzelzceļš” u.c.) pasūtījuma izstrādātas, izgatavotas un uzstādītas dažādas sarežģītības un konfigurācijas datorizētas caurlaižu, piekļuves, kontroles un signalizācijas sistēmas, kuras apkalpo vienu vai vairākas ēkas, autostāvvietas, vārtus un tamlīdzīgus objektus. Apjomīgākais no objektiem ir VAS „Latvijas dzelzceļš” pārvalde Gogoļa ielā, 3 (pāri par 2000 darbinieku, ap 200 zem signalizācijas esošie kabineti).
 • Pēc pasūtījuma izstrādāta, izgatavota un sertificēta atrakciju iekārta – šūpoles ar pneimatisku piedziņu. 6 metrus augstās šūpoles paredzētas vienai personai, šūpošanās ilgums 3, 5, 10 vai vairāk minūtes, šūpošanās leņķi 30, 45, 60 un 75 grādi ar iespēju šūpošanās laikā pāriet no vienas vērtības uz otru. Apstājas automātiski pēc uzstādītā laika beigām vai pēc pogas STOP nospiešanas. Sevišķa uzmanība veltīta drošības garantēšanai.
 • Pēc LU Optometrijas centra pasūtījuma izstrādāti, izgatavoti un uzstādīti vairāki desmiti apmeklētāju skaitītāju optikas veikalos Latvijā un Lietuvā. (Izstrādātas, izgatavotas un uzstādītas objektos piecas aparatūras versijas)
 • Darba laika uzskaites sistēmas (SIA „Nienhaus & Lotz Lettland”, SIA „Godske Latvian Textile”, SIA „VAIDE”, SIA „FONONS”, SIA „Flexoplastic”).
 • Izstrādāta un izveidota automātiskā starta-finiša iekārta ar Saules enerģiju darbināmu mašīnu un laivu sacensībām paralēli 2 celiņos (celiņa garums līdz 8 m, bet var būt arī cits).
 • SIA „AlphaMedia” vajadzībām izstrādāti divi lototronu vadības sistēmas varianti.

Sevišķa uzmanība tiek vērsta LU CFI nepieciešamo iekārtu, ierīču un programmatūras izstrādei, uzstādīšanai, apkalpošanai un modernizēšanai.

Latvija: 

 • SIA „Fonons
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • A/S „Augstsprieguma tīkls”
 • SIA „Energoremonts Rīga”
 • SIA „Augstceltne”
 • SIA „ADI Kartes”
 • SIA „Loks”

Igaunija:

 • Kompetences centrs ELIKO (Igaunija)
 • Tallinas Tehnoloģiskās universitātes Elektronikas institūts

Векслер В. С., Дергачев В. А., Кочаров Г. Е., Кристин А. А. Установка для измерения концентрации радиоуглерода в нескольких образцах. Труды Шестого Всесоюзного совещания по проблеме “Астрофизические явления и радиоуглерод“, Тбилиси, 1978 г.,

Векслер В. С.,Дергачев В. А., Кочаров Г. Е., Приедэ Э. И., Кристин А. А., Стелле В. Я., Страуме Я. А. Концентрация радиоуглерода в годичных кольцах древесины возрастом более 10 тыс. лет. „Методика использования результатов определения активности 14С в геологии”. Вильнюс,1979 г., стр. 18-20.

Кристин А. А. Дискриминация импульсных шумов в радиоуглеродных установках. В сб. “Изотопные и геохимические методы в биологии, геологии и археологии“, Тарту, 1981 г., стр. 62 - 64.

Янсонс Я. Л., Кристин А. А. Послеимпульсы в фотоэлектронных умножителях, применяемых в сцинтилляционной технике. В сб. “Распространенность изотопов в окружающей среде“, Ленинград, Физико-технический институт АН СССР, 1984 г., стр. 129 - 14

Векслер В. С., Приедэ Э. И., Кристин А. А., Карпавичюс И. А. Концентрация радиоуглерода в кольцах древесины поздне-плейстоценового возраста. В сб. “Экспериментальные методы исследования астрофизических и геофизических явлений“, Ленинград, Физико-технический институт АН СССР, 1988 г., стр. 138 - 143.

A.Ozols, J.Porins, A.Kristins and G.Ivanovs. Measurement of low repetition rate picosecond laser pulse parameters. Materials Science Forum Vols. 297-298 pp. 123-12 (1998)

A. Kristiņš, A. Zeļenkovs. Results of Skrunda RLS Activity Monitoring. LU CFI 15. zinātniskās konferences referātu tēzes, Rīga, 1999. g., 95. lpp.,

A.Kristiņš, D.Millers, A.Zelenkovs, S.Zelenkovs, V.Zolotarjovs. Iespēju izpēte nogrimušu mīnveidīgu objektu meklēšanai un klasificēšanai. LU CFI 22. zinātniskās konferences referātu tēzes, Rīga, 2006.g., 42. lpp.

D.Gusevs, I.Gvardina, A.Kristiņš, J.Melderis, J.Tībergs, J.Veinbergs, J.Zvirgzds. A soft-start device with three-phase control. 2007, Nr.3, p. 76. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences 

A.Kristiņš. Monitoring of the environment temperature and relative humidity. The outlook “High Tech in Latvia 2008”. LTP and RTU p.  33.

Saules Kausa norisēs vajadzībām izstrādāta un tiek lietota datorizēta reģistrācijas aparatūra.

Populāri zinātniskais raksts: A. Кристиньш. „Ожог, который не ожог”. „Приусадебное хозяйство”, 2018.g. Nr.7, 52. lpp.(Metiens 196300 eks.). (Viena mīta sagraušana)