Optiskā ieraksta laboratorijā (OIL) tiek veikta amorfo halkogenīdu pusvadītāju (As-S, As-Se un As-S-Se) plānu kārtiņu un organisko azo-polimēru sintēze un izpēte optiskajam ierakstam un elektronstaru litogrāfijai. Tiek pētītas fotoinducētu optisko īpašību izmaiņas, hologrāfiskā ieraksta īpašības tilpumā, hologrāfiskā virsmas reljefa veidošanās un ieraksta relaksācijas procesi. Par galveno uzdevumu izvirzīta augstas jutības fotorezistu izstrāde un izpēte izmantošanai redzamajā un tuvajā UV spektrālajā apgabalā ar pielietojumu hologrāfijā un optiskajā litogrāfijā difraktīvo optisko elementu izgatavošanai. Uz laboratorijā izstrādāto halkogenīdu pusvadītāju bāzes ir izveidotas hologrāfisko uzlīmju ieraksta un matricu iegūšanas tehnoloģijas.

Laboratorijas aprīkojums -

Optiskie spektrometri 200 ÷ 1000 nm;
Vakuumiekārtas plānu kārtiņu iegūšanai;
Hologrāfiskā ieraksta sistēmas (lāzeriekārtas spektrālajā diapazonā 350–1150 nm).

Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Jānis Teteris Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 29414553 Janis.Teteris@cfi.lu.lv
Dr.phys. Māra Reinfelde Vadošā pētniece   Mara.Reinfelde@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Ēriks Palčevskis Inženieris   Eriks.Palcevskis@cfi.lu.lv
  Ojārs Balcers Cietvielu fiziķis   Ojars.Balcers@cfi.lu.lv

Laboratorijā tiek veikta materiālu un tehnoloģiju izveide un izpēte (R&D) izmantošanai hologrāfijā, litogrāfijā un difraktīvajā optikā.

Galvenie pētījumu temati:

 • fotoinducētie procesi plānās amorfo halkogenīdu kārtiņās;
 • hologrāfiskais ieraksts amorfajos halkogenīdu pusvadītājos;
 • hologrāfijā un fotolitogrāfijā izmantojamu fotorezistu ar augstu fotojutību izveide un izpēte;
 • difraktīvo optisko elementu un Brega režģu struktūru izstrāde un izpēte;
 • gaismas inducēto virsmas reljefa veidošanās procesu izpēte amorfajos halkogenīdu pusvadītājos un organiskos azo-polimēru materiālos.

Aktuālie pētījumi:

 • fotoinducētas optisko īpašību izmaiņas amorfās As-S-Se sistēmās;
 • hologrāfisks virsmas reljefa ieraksts un tā veidošanās procesu izpēte amorfos halkogenīdos un organiskos azo-polimēru materiālos;
 • fotorezistu ar augstu fotojutību spektra redzamajā un UV 300-700nm diapazonā izveide un izpēte;
 • uz amorfo halkogenīdu bāzes veidotu plakano viļņvadu izveide un izpēte.

Laboratorijā veikti fotoinducētie masas pārneses procesi gan amorfās halkogenīdu (As-S, As-S-Se, un Ge-Se sistēmas), gan azo-benzola saturošos organiskos savienojumos. Parādīts, ka organisko azobenzolu saturošie savienojumi ir apmēram 103 reizes jutīgāki par halkogenīdu materiāliem. Labākā virsmas reljefa ieraksta jutība organiskajos materiālos ir ap 25 nm cm2/J [4].

Izstrādāta imersijas tehnoloģija maza perioda režģu hologrāfiskajam ierakstam, kas dod iespēju ar 491 nm lāzeri As2S3 kārtiņās ierakstīt režģus ar periodu 150 – 400 nm (skatīt att 2.).

Izstrādāta vienstara režģu ieraksta tehnoloģija, kas dod iespēju iegūt režģus ar periodu virs 5 mm un reljefa dziļumu līdz 40 mm (skatīt att. 3).

Sintezēti un izpētīti azo-benzola saturoši epoksīda savienojumi ar labu gaismas jutību un lētu izgatavosanas tehnoloģiju [3, 8].

Čehija:

 • University of Pardubice

ASV:

 • Boise State University

Bulgārija:

 • Bulgarian Academy of Sciences
 1. Trinkler, L., Trukhin, A., Cipa, J., Berzina, B., Korsaks, V., Chou, M.M.C., Li, C.-A. Spectral and kinetic characteristics of pyroelectric luminescence in LiGaO2 (2019) Optical Materials, 94, pp. 15-20.  10.1016/j.optmat.2019.05.014
 2. Mikelsone, J., Teteris, J., Reinfelde, M., Enhancement of Photosensitivity in Azo-Epoxy Resists for Direct Holographic Recording (2019) Optoelectronics and Advanced Materials 13 (11-12), p.576-579)
 3. Tyler Nichol, Janis Teteris, Mara Reinfelde, Maria Mitkova Dual Effect of Light Irradiation for Surface Relief Gratings Formation in Se-rich Ge-Se Thin Films, (2019) Advanced Materials Letters, Volume 10, Issue 12, Pages 868 - 873, 10.5185/amlett.2019.0012
 4. M. Reinfelde, M. Mitkova, T. Nichol, Z.G.Ivanova, J. Teteris, Photoinduced mass transport in Ge-Se amorphous films, Chalcogenide Letters, 15 (2018) 35-43.
 5. A.Gerbreders, M. Reinfelde, A. Bulanovs, A. Tokmanovs, K. Traskovskis, J. Teteris, Influence of acid-base modifiers on photoinduced mass transport in amorphous azobenzene amino acid, Journ. of Optoelectronics and Advanced Materials, 20 (2018) 52-55.
 6. J. Miķelsone, J. Teteris, Surface relief grating recording in azobenzene epoxy films, Journ. of Optoelectronics and Advanced Materials, 20 (2018) 224-228.
 7. J. Teteris, Surface relief grating recording in amorphous chalcogenide and azobenzene compounds, Journ. of Optoelectronics and Advanced Materials, 20 (2018) 229-234.
 8. Ivanova Z.G, Zavadil J., Kostka P., Djouama T., Reinfelde M., Photoluminescence properties of Er-doped Ge-In(Ga(-S glasses modified by caesium halides, Phys.Stat.Sol. (B) 254 (6), 1600662 (2017) 
 9. M.Reinfelde, L.Loghina, Z.G.Ivanova, J.Teteris, U.Gertners, S. Slang, M. Vlcek, Photoinduced surface relief grating formation in amorphous As40S60-xSex thin films, JOAM, 18 (2016) 1-4.
 10. U.Gertners, J.Teteris, All-Optical Surface Micropatterning by Electric Field Intensity Gradient, Adv.in OptoElectronics, vol.2015, ID917029 (2015), 8 pages.
 11. J.Aleksejeva, M.Reinfelde, J.Teteris, Direct surface relief patterning of azo-polymers films via holographic recording, Can. J.Phys., 92 (2014) 842-844.
 12. M.Reinfelde, J.Teteris, Surface relief and polarization holographic grating formation in amorphous As-S-Se films. JOAM, 13 (2011) 1531-3.
 13. U.Gertners, J.Teteris, Surface relief formation in amorphous chalcogenide thin films during holographic recording, Opt.Mat. 32 (2010) 807-810.