Iepirkums LU CFI 2018/29/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Lielas intensitātes UV-VIS-NIR starojuma avota piegāde", id.nr. LU CFI 2018/29/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 06.07.2018. rīkojumu Nr. 20-v. Iepirkumss tiek veikts  Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta kārtībā, lai īstenotu Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu Nr.1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR

Lielas intensitātes UV-VIS-NIR starojuma avota piegāde  LU CFI, atbilstoši atklātā konkursa nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām.

 

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 38000000-5

 

EUR 25 000 10.08.2018.27.08.2018. pl.11

SIA “Optek”, reģ. Nr. 50103720111

SIA “Faneks”, reģ. Nr. 40002012606

LLC “Inospectra”, reģ. Nr. 302817477

SIA “Armgate”, reģ. Nr. 50003208531

SIA „Faneks”, reģ.Nr.4000201260629.08.2018.ne ilgāk 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas brīža35400.15 EUR 

Kontaktpersona:

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994,, 

Andris Fedotovs (tehniskās specifikācij), e-pasts: andris.fedotovs@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 26363911

Nolikums 

Noslēguma ziņojums 

Līgums