Iepirkums LU CFI 2018/19/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925

adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība", id.Nr. LU CFI 2018/19/ERAF; Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2017/40 “Termoelektriskais starojuma sensors” 

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR

Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība

  

Iepirkuma priekšmeta I. (pirmā) daļa – Starptautiskā patenta pieteikuma sagatavošana;

  

Iepirkuma priekšmeta II. (otrā) daļa – Starptautiskā patenta pieteikuma sagatavošana. 

Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro18.04.2018.līdz 07.05.2017. plkst.14:00Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.07.05.2018.

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Aivars Vembris, aivars.vembris@cfi.lu.lv;  tālrunis: +371 29213461

Kaspars Pudžs, kaspars@cfi.lu.lv, tālrunis 67260787

Ilona Heinrihsone, ilonah@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums un pielikumi 

Noslēguma ziņojums