Iepirkums LU CFI 2018/17/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Diferenciālās kalorimetrijas-termiskās gravimetrijas sistēma", id.Nr. LU CFI 2018/17/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v. Atklāts konkurss tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL) Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta nr. Nr.1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” īstenošanai.

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR
Diferenciālās kalorimetrijas-termiskās gravimetrijas sistēma, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.EUR 67 00029.03.2018.pēc grozījumiem: 17.05.2018. pl.11:003SIA "Armgate"04.07.2018.3 mēneši85500

CPV kods: 1.1. 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: 

Guntars Vaivars (tehniskā specifikācija) e-pasts: guntars.vaivars@cfi.lu.lv

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Ieva Lācenberga-Rocēna; e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv; tālrunis: 29141994

Ilona Heinrihsone; e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Nolikums ar grozījumiem 24.04.2018. 

Pielikums Nr.4 ar grozījumiem 24.04.2018. 

Noslēguma ziņojums