Iepirkums LU CFI 2018/12/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Pētniecības izejmateriālu piegāde", id.Nr. LU CFI 2018/12/ERAF tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fondu līdzfinansētiem projektiem  Nr. 1.1.1.1/16/A/046 "Oriģinālu organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos" un Post Doc projektam Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/215 “Jauni nanoizmēru oksīdu materiāli ar upconversion luminiscenci”

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR
1.3.1. Pētniecības izejmateriālu piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām:Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro

22.03.2018.līdz 05.04.2017. plkst.11:009 piedāvājumi no pretendentiem:
 • SIA “ENOLA” Reģ.Nr. 40103049886
 • “Inospectra” LCC Reģ. Nr. LT100009107611
 • SIA “Biotecha Latvia” Reģ.Nr. 40103648320
 • SIA “Mediq Latvija” Reģ.Nr. 40103295181
 • SIA “Saint-Tech” Reģ. Nr. 40103232449
 • SIA “Relakem” Reģ.Nr. 40003275600
 • SIA “Optek” Reģ. Nr. 50103720111
 • SIA “Labochema Latvija” Reģ. Nr. 40003925979
 • SIA “OMNILAB Baltic” Reģ. Nr, 40103299003
 • iepirkuma 1.daļā SIA "Labochema Latvija"
 • iepirkuma 2.daļā "Inospectra" LCC
 • iepirkuma 3.daļā "Inospectra" LCC
 • iepirkuma 5.daļā "Inospectra"LCC
 • iepirkuma 6.daļā "Biotehna Latvia"
 • iepirkuma 7.daļā SIA "Biotehna Latvija"
 • iepirkuma 8.daļā SIA "Saint-Tech"
19.04.2018.12 mēnešiSkatīt pievienoto Noslēguma ziņojumu
Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa - Ķimikālijas I.
Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Optiskie materiāli.
Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Laboratorijas trauki I.
Iepirkuma priekšmeta 4. (ceturtā) daļa – Elektriskie materiāli.
Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa – Vakuuma materiāli.
Iepirkuma priekšmeta 6. (sestā) daļa – Pamatnes.
Iepirkuma priekšmeta 7. (septītā) daļa – Ķimikālijas II.
Iepirkuma priekšmeta 8. (astotā) daļa – Laboratorijas trauki II.
CPV kods: 24320000-3 - Organiskās ķīmijas pamatvielas. Papildus CPV kodi: 24320000-3 - Organiskās ķīmijas pamatvielas; 24325000-8 - Sēra organiskie savienojumi; 24324000-1 - Organiskie savienojumi ar slāpekļa funkcijām; 24321000-0 – Ogļūdeņraži; 38624000-5 - Optiskie palīglīdzekļi; 38623000-8 - Optiskie filtri; 32562000-0 - Optiskās šķiedras kabeļi; 32561000-3 - Optiskās šķiedras savienojumi; 38437000-7 -  Laboratorijas pipetes un piederumi; 31731000-9 - Elektrotehniskie materiāli; 33793000-5 - Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām.

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

Aivars Vembris (tehniskā specifikācija 1.-6.lote) aivars.vembris@cfi.lu.lv;  tālrunis: +371 29213461

Krišjānis Šmits (tehniskā specifikācija 7.-8. Lote) smits@cfi.lu.lv; tālrunis +371 26538386

Ilona Heinrihsone (citi jautājumi), e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums un pielikumi 

Tehniskā specifikācija 

Noslēguma ziņojums 

Līgums Nr.1 

Līgums Nr.2 

Līgums Nr.3 

Līgums Nr.4 

Līgums Nr.5 

Līgums Nr.6 

Līgums Nr.7