Tīrtelpas

Klasificētas laboratoriju tīrtelpas, 632 m2, 6 - 8 tīrības klase.

Tās ir vienīgās Latvijā, kuras piemērotas materiālu ieguves tehnoloģiju uzstādīšanai un pētījumu veikšanai materiālzinātņu un nanomateriālu jomā, būtiski uzlabojot šīs zinātņu nozares infrastruktūru. Laboratoriju tīrtelpas ir centrs ap kuru saliedējušās LATNANO-C veidojošas institūcijas, izvietojot tajās kopējas lietošanas pētnieciskās iekārtas ar lielu nanotehnoloģiju metožu daudzveidību - nanostrukturēto materiālu izgatavošanai, litogrāfijai, nanomateriālu struktūras un sastāva kontrolei, morfoloģijas pētījumiem un mikroskopijai, nanomateriālu specifisko īpašību pētījumiem kā arī potenciālās pielietojamības izvērtēšanai.

  

Kontakti

LU CFI
Dr.phys. Valdis Korsaks
vkorsaks@cfi.lu.lv