Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā- ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte (2018. - 2022.)

 

03.10.2018. Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts (LU CFI) uzsāk ERAF projekta “Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte” īstenošanu (Nr. 1.1.1.5/18/I/016).

Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitāte.

Projekta galvenais mērķis ir veiksmīgi iekļauties Eiropas pētniecības telpā.

Galvenās plānotās darbības projektā ir augsta līmeņa projektu pieteikumu sagatavošana programmās “Apvārsnis 2020” un 9. Ietvara programmas, un citās starptautiskajās programmās, starptautisku konferenču organizēšana Latvijā, dalība starptautiskās konferencēs. Plānots realizēt trīs nacionālās partnerības plānus: dalībai vienotā Valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūras konsorcijā (CLARIN-ERIC), dalībai Eiropas Sociālo pētījumu infrastruktūras konsorcijā (ESS-ERIC), dalībai Mikrobioloģisko resursu pētniecības infrastruktūras platformas konsorcijā (MIRRI) un īstenot rīcības plānu sadarbības nodrošināšanai kvantu skaitļošanas jomā.

Kā galvenais LU CFI projekta rezultāts ir 150 virs-sliekšņa projekta pieteikumi, tai skaitā 15 augsta līmeņa projektu pieteikumi programmās “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa” programmās, kā arī citās starptautiskās programmās

Projekta rezultātā, mērķtiecīgi koncentrējot resursus un veicinot sadarbību, tiks sekmēta Latvijas Universitātes un institūtu konkurētspēja, ekselence, mobilitāte un kapacitāte Eiropas kopēja pētniecības telpā.

Projekts tiek īstenots līdz 31.12.2022., un tā kopējas izmaksas ir 1 778 049,41 EUR, tajā skaitā LU CFI kā projekta Partnera kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 98 000 (deviņdesmit astoņi tūkstoši eiro), tai skaitā ERAF finansējums EUR 83 300 (astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti eiro) un valsts budžeta finansējums EUR 14 700 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti eiro), kas kopā veido 100 % no Partnera 1 kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekts norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” ietvaros.